Jordaan

 • Terrassen op middenterreinen van gedempte grachten
  In de Jordaan zijn een aantal terrassen op de middengedeelte van gedempte grachten aanwezig > lees meer
 • Discussie omtrent staterrassen
  Momenteel werkt de burgemeester aan een wijziging van de APV om het verbod op de zogenaamde staterrassen uit de APV te schrappen > lees meer
 • Terrassen
  Regel is dat voor terrassen de algemene sluitingstijden gelden op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening > lees meer
 • Bestemmingsplan Jordaan
  Op dit moment is in de Jordaan nog van kracht het bestemmingsplan Jordaan uit 2005 > lees meer
 • Unesco
  De 17e-eeuwse grachtengordel van Amsterdam is op 31 juli 2010 op de werelderfgoedlijst van Unesco geplaatst > lees meer
 • Horecabeleid
  In het horecabeleid van 2008, dat op dit moment nog steeds geldend is, is het gebiedsgericht terrassenbeleid Jordaan geëvalueerd. > lees meer
 • Hotelontwikkeling
  In de Jordaan is hotelontwikkeling niet of nauwelijks mogelijk > lees meer

 

Centrum

 • Terrassen
  Tevens kent het Stadsdeel Centrum sinds 2011 nieuw terrassenbeleid dat is neergelegd in de Terrassennota 2011 > lees meer
 • Bestemmingsplan
  In het Stadsdeel zijn een groot aantal bestemmingsplannen van kracht maar wordt tevens gewerkt aan het herzien van deze bestemmingsplannen > lees meer
 • Horecabeleidsplan 2014
  In deze notitie wordt besproken welk beleid er van toepassing is op vele uiteenlopende vormen van horeca; variërend van additionele horeca, mengformulebeleid, afkoeluren en deurbeleid. > lees meer
 • Hotelbeleid
  Voor het Centrum is recent nieuw hotelbeleid vastgesteld wat is neergelegd in de nota Hotelbeleid Binnenstad 2012 > lees meer

 

Amsterdam

 • Kantoorklachtenregeling Meester Advocaten (behorende bij artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur)
  1 augustus 2017: Ten opzichte van de 'vaststelling nadere regels dance events in horeca' uit 2016 is een extra voorwaarde m.b.t. de horecakluis toegevoegd. > lees meer
 • Horecabeleid
  Binnen de gemeente Amsterdam bestaat er grootstedelijke regelgeving naast de meer toegespitste beleidskaders die stadsdelen zelf hanteren voor horeca en hotels. > lees meer
 • 24-uurs horeca
  De Burgemeester wil experimenteren met 24-uurs horeca op een aantal plekken in Amsterdam > lees meer
 • Proef met verlate sluitingstijden
  De Burgemeester wil niet overgaan tot het vrijgeven van de sluitingstijden of het op grote schaal verlengen van sluitingstijden > lees meer
 • Stedelijk terrassenbeleid
  De gemeente heeft in de nota “Maatwerk met maten” een aantal voorwaarden voor nieuw terrassenbeleid vastgelegd > lees meer
 • Nieuw handhavingsplan
  Door de gemeente Amsterdam is een nieuw handhavingsstappenplan opgesteld > lees meer
 • Winterterrassen
  Er wordt door de gemeente Amsterdam gewerkt aan het mogelijk maken van winterterrassen in de gehele stad > lees meer
 • Staand drinken op terrassen
  Jarenlang heeft een discussie gewoed binnen de gemeente Amsterdam over het in de APV neergelegde verbod op staterrassen > lees meer
 • Amsterdam: nieuw horecabeleid
  Vorige week heeft de gemeenteraad gedebatteerd over het nieuwe horecabeleid dat de burgemeester voorstaat en over nieuw stedelijk beleid voor terrassen, als kaders voor het terrassenbeleid van de stadsdelen. > lees meer
De gebiedsgerichte informatie moet worden gezien als hulpmiddel voor ondernemers in Amsterdam met betrekking tot specifieke horeca beleidsregels en regelgeving. Hoewel Meester Advocaten veel aandacht besteedt aan deze informatie, is deze uitdrukkelijk indicatief en pretendeert deze niet volledig te zijn. Het is in deze opzet onmogelijk een volledig en up-to-date overzicht te verstrekken. Sterker nog; het risico is aanwezig dat (delen van) deze informatie niet de meest recente is. Met betrekking tot de grafische gebiedsindeling benadrukken wij dat de begrenzing ervan indicatief is. De buurtgerichte informatie behelst absoluut geen advies en voor de inhoud ervan is Meester Advocaten op geen enkele wijze aansprakelijk. Meester Advocaten behoudt zich alle auteursrechten voor.

Updates Jordaan

 • 08 maart 2018 Het ontwerpbestemmingsplan Winkeldiversiteit Centrum ligt ter inzage en is de noodzakelijke vervolgstap op het 'Voorbereidingsbesluit Postcodegebied 1012' zoals dat op 6 oktober 2017 in werking trad. Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot doel de winkeldiversiteit niet verder te laten afnemen.
 • 04 juli 2017 commissievergadering AB-centrum: advies over Singelgrachtgarage Marnix; relevant voor horecabedrijven in de Jordaan in verband met toekomstige mogelijkheid opheffing parkeerplaatsen?
 • 04 juli 2016 Buurtenquête 2016 Jordaan: 56% buurtbewoners gaat uit in de Jordaan. 2% bezoekt nooit een horecagelegenheid. Overlast wordt met name ervaren door illegaal toeristisch verblijf en afval.
 • 12 mei 2016 Gebiedsplan Stadsdeel Centrum, deelgebied West: handhaving naar aanleiding van meldingen uit de buurt (binnengekomen via het Meldpunt Horecaoverlast) prioriteit handhaving illegale hotels.
 • 18 december 2015 Verordening BI-zone Jordaan-Zuid gebruikers 2016 vastgesteld
 • 08 juni 2015 "Bouwstenen gebiedsplan 2016 Gebied West": prioriteit 1; gemeente handhaving horeca (geluid en terrassen), intensiveren handhaving illegale hotels en woonboten. Prioriteit 2; terrassen 9 straatjes, Haarlemmerdijk/straat, Westerstraat, Jordaan.
 • 18 september 2014 Geluidsmetingen Noordermarkt: Eindevaluatie pilot geluidsmetingen in commissie AZ gemeenteraad besproken. Weinig klachten. Geen wettelijke grondslag tot stellen norm.
 • 15 augustus 2014 14 augustus 2014; diverse raadsleden hebben binnenkort nader overleg over de toekomst van terrassen op brugvleugels in de Jordaan.
 • 27 februari 2013 26 februari 2013; Eerste uitkomsten proef geluidsmetingen terrassen Jordaan en De Pijp bekend
 • 16 oktober 2012 Ontwerp bestemmingsplan voor de Westelijke binnenstad ligt ter inzage!
 • 05 juni 2012 Dagelijks Bestuur Stadsdeel Centrum kondigt aan dat zij op de Noordermarkt een nieuwe vorm van handhaving van horeca gaat toepassen, namelijk het verrichten van eigen geluidsmetingen op het plein.

 

Updates Centrum

 • 02 juni 2020 Nieuwe noodverordening Amsterdam-Amstelland (per 01-06-2020) bekend Op het allerlaatste moment, de dag voor 1 juni 2020, heeft de Veiligheidsregio Amsterdam–Amstelland de inhoud van de Noodverordening COVID-19 bekend gemaakt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een buitenterras (in de open lucht) en een binnenterras (gelegen in een gebouw); In hotel-restaurants mogen meer dan 30 gasten aanwezig zijn, mits deze gasten allen hotelgast zijn; Het verbod tot samenkomsten is tevens gericht op degene die een samenkomst laat plaatsvinden/ organiseert of laat organiseren; deze organisator draagt er zorg voor dat de aanwezige personen ten alle tijde tenminste 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Dit laatste stond nog niet expliciet in de modelverordening opgenomen; Er is een regeling opgenomen waarin binnen een gebouw naast eet- en drinkgelegenheid ook andere zelfstandige functies plaatsvinden; De modelnoodverordening bevat een verbod op exploitatie van speelhallen en daarmee vergelijkbare inrichtingen. Hieronder wordt in dit kader verstaan ‘’een inrichting waar kansspel- en/of behendigheidsautomaten zijn opgesteld’’. De modelverordening sluit daarmee ten onrechte ook eet- en drinkgelegenheden uit waar enkele kansspel- of behendigheidsautomaten zijn geplaatst, en sluit daarmee ook niet aan op het kader van de Wet op de kansspelen. In de noodverordening Amsterdam-Amstelland is dit aangepast, waardoor eet- en drinkgelegenheden niet onder dit verbod vallen.
 • 01 november 2019 Met de winter in aantocht gelden er van 1 november tot 1 maart de winterterrasregels. Omdat Amsterdam druk en vol is, bestaan er voor verschillende delen van het Centrum verschillende regels. In het algemeen gaat het om de volgende regels: Het terras mag alleen geëxploiteerd mag worden tussen 07.00 en 22.00 uur. Na sluiting van het terras moet het meubilair worden opgestapeld tegen de gevel van het horecabedrijf. Het terrasmeubilair moet na sluiting van de horecazaak worden binnengehaald. Nieuw te bouwen elementen zoals afdaken en luifels (onderdelen van het gebouw) en objecten zoals terrasschotten, parasols en losse terrasverwarmingsobjecten zijn niet toegestaan (markiezen en zonnewering zijn wel toegestaan). Na sluiting van het terras wordt het trottoir door de exploitant schoongemaakt. Tijdens oud & nieuw (31 december) mogen terrassen tot 20.00 uur worden geëxploiteerd. Uitgaanspleinen Uitzondering op de regels zijn de uitgaanspleinen. De uitgaanspleinen Rembrandtplein, Thorbeckeplein, Leidseplein en het Kleine-Gartmanplantsoen mogen tijdens het winterseizoen een terras exploiteren van 07.00 uur tot 24.00 uur onder de volgende voorwaarden: Binnen de aangewezen gebieden is het gebruik van parasols en terrasschotten toegestaan. Binnen de aangewezen gebieden mag terrasmeubilair buiten worden opgeslagen, conform de regeling voor zomerterrassen. Tijdens oud & nieuw (31 december) mogen terrassen tot 20.00 uur geëxploiteerd worden. Wat exact voor uw terras is toegestaan, staat in uw vergunning. Lees deze daarom goed na.
 • 08 mei 2019 Extra maatregelen voor groepsrondleidingen op de Wallen en de evaluatie van het ontheffingsstelsel: kleinere groepen en uitbreiding van het ontheffingsstelsel naar hele centrum
 • 04 april 2019 In afwachting van het nieuwe voorstel voor een grotere doorloopruimte worden vanaf 4 april aanvragen voor uitbreiding van vergunde terrassen geweigerd.
 • 26 maart 2019 Het college van B&W geeft gemeenteraad te kennen een traject te zijn gestart waarin wordt nagedacht over de vraag "hoe de binnenstad er in de toekomst uit zou kunnen zien" (vanwege hoeveelheid bezoekers).
 • 26 september 2018 Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State: Terrassenbeleid met betrekking tot brugvleugels niet onverbindend.
 • 18 september 2018 Definitief ontwerp herinrichting Nieuwezijds Voorburgwal Zuid: terrassen worden beperkt aan de gevel en in een aantal gevallen gesplitst ten behoeve van de vrije doorloopruimte (onderdeel van het Terrassenplan, dat in oktober voorligt).
 • 02 augustus 2018 Het gewijzigde bestemmingsplan Winkeldiversiteit Centrum ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 2 augustus 2018 gedurende een termijn van zes weken ter inzage
 • 08 maart 2018 Het ontwerpbestemmingsplan Winkeldiversiteit Centrum ligt ter inzage en is de noodzakelijke vervolgstap op het 'Voorbereidingsbesluit Postcodegebied 1012' zoals dat op 6 oktober 2017 in werking trad. Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot doel de winkeldiversiteit niet verder te laten afnemen.
 • 08 maart 2018 Het ontwerpbestemmingsplan Winkeldiversiteit Centrum ligt nu ter inzage.
 • 08 maart 2018 Let op! Per 1 mei 2018 stopt de overgangsregeling voor bijschrijving in het Register Sociale Hygiëne op basis van oude (vak)diploma's.
 • 09 februari 2018 Gemeente Amsterdam verstrekt meer informatie over Voorbereidingsbesluit ('toeristenwinkels'), inclusief lijst adressen handhaving.
 • 23 januari 2018 Rechtbank Amsterdam bevestigt slot op toeristische winkels en attracties en oordeelt dat het voorbereidingsbesluit niet onverbindend is en dat de last onder bestuursdwang terecht is opgelegd.
 • 03 augustus 2017 Op 31 juli 2017 heeft de voorzitter van het dagelijks bestuur het Concept-Terrassenplan Haarlemmerstraat- en Dijk vrijgegeven voor inspraak. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze van 3 augustus t/m 14 september 2017 indienen.
 • 06 juli 2017 dagelijks bestuur (Roeland Rengelink) stadsdeel Centrum benadrukt bij Vereniging Amsterdam City dat komend jaar het speerpunt zal zijn het teruggeven van de openbare ruimte aan de voetgangers (vermindering/verkleining terrassen).
 • 06 juni 2017 AB-centrum: Ook maatwerk terrassenplan voor Nieuwezijds Voorburgwal Zuid. Meer doorloopruimte voor voetgangers, Eventuele verruiming terrassen beperkt.
 • 17 mei 2017 Ambtelijk wordt aangegeven dat verbreding terrasvrije ruimte van 1.50 naar 1.80 meter nog niet direct wordt gehanteerd bij aanvragen nieuwe terrasvergunning maar wel al kan worden toegepast bij straten waarin de doorloopruimte van 1.50 meter op dit moment nog onvoldoende is om 'een goede en veilige doorstroom van voetgangers te borgen'. In dergelijke gevallen zou voor die straten een terrassenplan worden opgesteld waaraan een inspraakprocedure is gekoppeld. Daarbij wordt zelfs een maximale voetgangersdoorloopruimte van 3.00 meter (in plaats van 1.50 meter) niet uitgesloten.
 • 17 mei 2017 Raadscommissie ID: gebiedsplannen Centrum; aanpak van illegale hotels, overlast horeca, uitgaanspubliek en grote groepen toeristen is 'Prioriteit 1'.
 • 16 mei 2017 Algemeen Bestuur centrum is positief over het Terrassenplan Amstel.
 • 09 mei 2017 in AB-vergadering spreekt Boudewijn Oranje over in voorbereiding zijnde doorloopruimte voor terrassen van 1,80 meter in plaats van 1,50 meter (stadsbreed). Terrassenplannen in het Centrum zullen, waar mogelijk, een doorloopruimte van 3,00 meter krijgen, zoals Damrak, Vijzelstraat, maar ook Elandsgracht.
 • 09 mei 2017 Voorbereidende AB-vergadering Centrum: veel discussie over het vergroten van terrassen bij herinrichting Amstel
 • 14 april 2017 Aanwijzingsbesluit fiets- en brommerparkeren Rembrandtplein, Thorbeckeplein e.o., zie https://goo.gl/ek0AD7
 • 11 april 2017 AB-commissie: memo stand van zaken hotelinitiatieven, inclusief definitieve lijst. Zie: https://goo.gl/kcCnlq en https://goo.gl/0ox6I5
 • 02 maart 2017 Aangepaste lijsten met hotelinitiatieven in vergadering AB-centrum van 7 maart a.s. van de agenda gehaald.
 • 16 januari 2017 Vergadering AB centrum 17 januari a.s.: handhavingsuitvoeringsplan 2017, (extra prioriteit: binnenstad offensief), prioriteit overlast toeristen/functiebalans. Onder meer: controle op terrasgrenzen/doorloopruimte stoep. Alleen optreden tegen excessieve situaties bij mengformules en bij klachten.
 • 21 december 2016 Gebiedsplannen 2017 zijn definitief vastgesteld door de bestuurscommissie Centrum.
 • 02 december 2016 Enorme toename handhaving in centrum door burgemeester Van der Laan aangekondigd.
 • 29 november 2016 Tijdens AB vergadering over concept gebiedsplannen vraagt vrienden van Amsterdamse binnenstad om beperking terrassen (op brugvleugels), verhoging handhaving en precario voor terrasexploitatie.
 • 29 november 2016 Tijdens AB vergadering over concept gebiedsplannen vraagt buurt zich af op welke wijze toename horeca kan/zal worden verwezenlijkt in omgeving Oostelijke Eilanden.
 • 29 november 2016 Veel bewoners/insprekers tijdens AB vergadering over concept-gebiedsplannen.
 • 27 september 2016 Concept-gebiedsplan 2017 voor Centrum Oost (deelgebieden Oost, Zuid en 1011) gereed. Reacties kunnen worden verstrekt op bijeenkomst 4 oktober 2016 in overleg Gebiedsteam 1011. Maatregel 1.2: overlast horeca en uitgaansgebied tegengaan. O.a. verminderen geluidsoverlast van bezoekers van horeca (ook urine).
 • 13 september 2016 Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) ageert tegen verruiming terrassen op brugvleugels
 • 02 juni 2016 Concept Terrassenplan Vijzelstraat bekend gemaakt (deels uitbreiding, deels beperking terrassen).
 • 12 mei 2016 Gebiedsplan 2016 Stadsdeel Centrum, deelgebied 1011: uitbreiding horeca niet toegestaan in 1011 gebied, met uitzondering van het Waterlooplein en Sint Antoniesbreestraat (met één zaak).
 • 12 mei 2016 Gebiedsplan 2016, Stadsdeel Centrum, deelgebied Zuid, West en 1011 bekend.
 • 10 mei 2016 AB-commissie: Brugwachtershuisjes centrum (6 stuks): Huidige stand van zaken (hotelkamers?) is onbekend. Memo volgt.
 • 10 mei 2016 AB-vergadering Centrum 10 mei: Definitief advies aan college B&W over verkeersmaatregelen Munt. TKN: Definitief advies aan college B&W over herziening regionale hotelstrategie.
 • 09 mei 2016 Het hotelbeleid binnenstad 2012-2015 van de bestuurscommissie Centrum is met terugwerkende kracht vanaf 19 maart 2016 verlengd. Deze maatregel is van kracht tot de inwerkingtreding van het nieuwe beleid: https://goo.gl/1SOSiv
 • 03 mei 2016 Tijdelijk opheffen exploitatievergunningplicht ten behoeve van het experiment mengformules in de Czaar Peterstraat en de Westerstraat in Amsterdam.
 • 01 mei 2016 Er lijkt sprake van een toename van het aantal integrale horecacontroles in het Stadsdeel Centrum. Controle o.a. op Drank- en Horecawet, uitwaaiering terrassen, Bouwbesluit, etc.
 • 22 april 2016 Experiment mengformules in o.a. de Westerstraat start per 1 mei 2016.
 • 19 april 2016 Algemeen bestuur stemt in met adviesbrief inzake regionale hotelstrategie 2016-2022. Behandeling in gemeenteraad op 22 juni a.s.
 • 15 maart 2016 Online buurtenquête 2016: o.a. leefbaarheid uitgaansgebieden en burgwallen, inrichting Nieuwezijds Voorburgwal, proef winkels 24 uur open, experiment mengformules.
 • 15 maart 2016 Raadscommissie: Brief experiment mengformules Centrum
 • 04 maart 2016 Wandeling AB-commissie op 16 maart a.s. ivm bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg
 • 03 maart 2016 Werkbezoek AB-commissie in april 2016; wandeling langs terrassen
 • 09 februari 2016 Bestuurscommissie heeft ingestemd met experiment mengformules ( tot 1 mei 2017). Meningen bewoners en ondernemers over het experiment zullen bij de evaluatie worden gepeild.
 • 02 februari 2016 AB-Vergadering Centrum over experiment mengformules
 • 18 januari 2016 Gemeente maakt bekend dat handhavingsprioriteit 2016 zal zijn: horeca in het Wallengebied, Rembrandtplein (e.o.), Leidseplein (e.o.), Utrechtsestraat en Voet- en Handboogstraat alsmede illegale hotels
 • 07 januari 2016 7 januari 2016 Gebiedsplan 1011 vastgesteld (Geen uitbreiding nieuwe hotels, prioriteit aanpak illegale hotels en short stay). Overige horeca mag niet uitbreiden, met uitzondering van het Waterlooplein en Sint Antonie Breestraat
 • 06 januari 2016 Er komt een proef van 2 jaar met flexibele openingstijden voor winkeliers (géén horeca) in stadsdeel centrum, met uitzondering van het wallengebied (1012)
 • 18 december 2015 Verordening BI-zone Damrak-Beursplein eigenaren 2016 en verordening BI-zone Dam gebruikers en eigenaren 2016 vastgesteld
 • 08 december 2015 De Algemene Bestuurscommissie van stadsdeel centrum wenst een einde aan de zogenaamde 'lijst van Boudewijn' met hotelinitiatieven. Naar verwachting zal in maart 2016 aan de Algemene Bestuurscommissie een advies worden gevraagd door de gemeenteraad op het nieuw op te stellen hotelbeleid. Daarbij zou de eindigheid van deze lijst met hotelinitiatieven dan ook aan de orde komen.
 • 26 november 2015 VAC dient zienswijze in i.v.m. "drastische aanpassingen verkeersplan Amsterdam"
 • 27 augustus 2015 25 augustus 2015; Commissievergadering: uitbreiding terrassen op brugvleugels (VVD/D66 positief, Groen Links deels positief).
 • 25 augustus 2015 25 augustus 2015; Commissievergadering; handhaving horeca in Utrechtsestraat richt zich vooralsnog niet op mengformules.
 • 10 april 2015 Amsterdam Centrum heeft bekend gemaakt op welke wijze zij de komende periode de horeca zal handhaven, zie http://goo.gl/IIi4xA.
 • 10 maart 2015 bestuurscommissie vergadert over nieuw erfpachtstelsel: van voortdurend naar eeuwigdurend. Voor zowel particulieren als bedrijven.
 • 05 maart 2015 Gemeente wenst uitbreiding zelfstandige horeca in Stopera
 • 03 maart 2015 Gemeente wenst uitbreiding zelfstandige horeca in Stopera
 • 20 januari 2015 Expertmeeting over toekomst mengformules: wens tot verruiming, mits gebiedsgericht kan worden uitgevoerd en overlast zoveel mogelijk kan worden voorkomen.
 • 18 januari 2015 Centrum Amsterdam heeft in het jaar 2014 aanzienlijk minder handhavingsstappen opgelegd in kader handhavingsbeleid "three strikes and out" dan in 2013.
 • 04 december 2014 KHN, Leidseplein en Rembrandtplein sluiten convenant met burgemeester over bonusregeling; verruiming sluitingstijden voor avond- en nachtzaken
 • 15 augustus 2014 14 augustus 2014; diverse raadsleden hebben binnenkort nader overleg over de toekomst van terrassen op brugvleugels in de Jordaan.
 • 28 januari 2014 Stadsdeelraad Centrum schrapt hotelbeleid van agenda wegens intrekking moties (o.a. Soho House)
 • 28 januari 2014 Stadsdeelraad Centrum neemt motie D66 aan in kader pilot bonus/malus regeling horeca
 • 10 december 2013 geen nieuwe hotels in binnenstad (peildatum 20 november 2013)
 • 10 december 2013 kritiek in commissievergadering op bonus/malus systeem in nieuwe horecabeleid. ''Malus'' wel duidelijk maar ''Bonus'' nog onvoldoende uitgewerkt
 • 10 december 2013 In commissievergadering AZ: nieuw horecabeleid besproken. Januari in Stadsdeelraad
 • 28 november 2013 27 november 2013; horeca in 1011-gebied mag gedeeltelijk uitbreiden volgens uitvoeringsnotitie horeca 2014
 • 28 november 2013 27 november 2013; Uitvoeringsnotitie horeca 2014 door Stadsdeel centrum (DB) vastgesteld
 • 15 november 2013 12 november 2013 Commissievergadering Algemene Zaken: Uitgebreidere handhavingscapacitieit Stadsdeel Centrum blijft ook in 2014 in stand.
 • 15 november 2013 12 november 2013 Commissievergadering Algemene Zaken: Voor notoire klagers zal, bij vermeende overlast, niet meer bij elke melding uitgereden worden.
 • 15 november 2013 12 november 2013 Commissievergadering Algemene Zaken: De wens van enkele raadsleden om hogere boetes op te leggen bij illegale hotels/short stay is ijdel daar de boetes aan een wettelijk maximum gebonden zijn. Wel zullen boetes eerder door dienst Wonen worden uitgedeeld.
 • 15 november 2013 12 november 2013 Commissievergadering Algemene Zaken Stadsdeel Centrum: Stadsdeel Oost gaat handhaven tot 05.00 op vrijdag- en zaterdagnacht. Stadsdeel Centrum handhaaft tot 3.00 uur, na dit tijdstip ligt, vanwege capaciteitsgebrek, de verantwoordelijkheid bij de politie.
 • 17 oktober 2013 17 oktober 2013: Inspraak termijn definitief Rokin en Oude Turfmarkt ter inzage tot en met 8 november 2013!
 • 14 mei 2013 14 mei 2013; eerste raadscommissievergadering AZ over klachtenregistratie (nieuwe) handhaving horeca; opmerkelijk genoeg niet of nauwelijks insprekers!
 • 07 mei 2013 7 mei 2013; rekenkamer centrum/zuid brengt onderzoeksrapport Handhaving Horeca en Terrassen uit; anticipeert op nieuwe “overlastcriterium” n.a.v. proef geluidsmetingen, spreekt over klachtenregistratie en constateert dat handhaving onvoldoende onder controle is.
 • 16 april 2013 9 april 2013: Stadsdeelvoorzitter geeft aan dat het nieuwe 'overlastcriterium' van de horeca met name zal worden bepaald door de uitkomsten van de geluidmetingen in de stad.
 • 09 april 2013 9 april 2013 Commissievergadering Algemene Zaken: handhavingsprioriteit illegale hotels, brandveiligheid, overlast rond horeca (intensivering handhaving).
 • 18 maart 2013 13 maart 2013: Tussen conclusie horeca handhaving Stadsdeel Centrum; meerderheid handhaving richt zich (nog) op overtreding sluitingstijd (in kader nieuwe stappenplan handhaving).
 • 18 maart 2013 12 maart 2013: Handhaving illegale hotel wordt geïntensiveerd (via brandveiligheidseisen, huisvesting verordening/bestuurlijke boete en bestemmingsplan/dwangsommen).
 • 18 maart 2013 12 maart 2013: Stadsdeel voorzitter geeft aan horeca handhaving nu volledig in beeld te hebben en deze gerichter te sturen. Wekelijks overleg politie. Iedere 3 maanden zal zij de Stadsdeelraad informeren.
 • 15 januari 2013 15 januari 2013: Tussenrapportage Stadsdeel Centrum aanpak illegale hotels: budget van €100.000,- bleek nodig om slechts 17 (!) illegale hotels te constateren.
 • 19 december 2012 Amsterdam Centrum: Hoge boete bij woningonttrekking Stadsdeel Centrum heeft qua handhaving de nodige capaciteit vrijgemaakt voor het controleren op “illegale” hotels en/of “legale” short stay. Dit betekent niet alleen meer controle en meer ambtelijke inzet, maar ook het actief inzetten van het instrument van de bestuurlijke boete. Een dergelijke bestuurlijke boete kan opgelegd worden naast een last onder dwangsom. Juridisch gezien zijn dit twee verschillende instrumenten: de last onder dwangsom geeft de (vermeende) overtreder de mogelijkheid een overtreding zelf te beëindigen binnen de daartoe gestelde tijd zonder een dwangsom te verbeuren, waar de bestuurlijke boete direct opgelegd kan worden. Reeds in 2009 heeft het Stadsdeel beleid aangenomen waarin het mogelijk wordt gemaakt voor woningonttrekking ten behoeve van het gebruik van woningen als hotel en/of short stay zonder de daarvoor benodigde woningonttrekkingsvergunning een hoge boete op te leggen van € 12.000,- bij een eerste overtreding en € 18.500,- bij herhaling binnen een aantal jaar. Het verhuren van een bestaande woning aan derden tegen een vergoeding is dan ook niet zonder risico.
 • 01 oktober 2012 Nieuwe welstandsnota ligt voor inspraak ter inzage.
 • 05 juni 2012 Dagelijks Bestuur Stadsdeel Centrum geeft aan steeds meer verantwoordelijkheid bij horeca ondernemers zelf te leggen in het kader van overleg met de buurt. Introduceert daarbij de term "goed ondernemersschap" met uitwerking criteria.
 • 05 juni 2012 Veel misverstanden over mogelijkheid hotelontwikkeling in stadsdeel centrum. Nieuwe beleid laat nieuwe initiatieven nog steeds toe, mits sprake is van een zeer bijzonder project en dit wordt gerealiseerd op de juiste plek.
 • 01 mei 2012 Sluitingstijd alcoholvrije zaken in uitgaansgebieden Stadsdeel Centrum definitief terug van 06:00 uur naar 04:00 uur.

 

Updates Amsterdam

 • 27 mei 2020 Amsterdam: gemeente maakt Beleidsregels Tijdelijke Terrasuitbreiding bekend. De gemeente Amsterdam heeft zojuist de Beleidsregels Tijdelijke Terrasuitbreiding bekend gemaakt. De nieuwe beleidsregels scheppen een kader waar in de gemeente Amsterdam tijdelijk terrassen mogen worden uitgebreid.
 • 16 maart 2020 Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19: Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden: a. inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd (eet-en drinkgelegenheden), met uitzondering van inrichtingen in bedrijven die niet voor het publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten behoeve van de hotelgasten; b. sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden; c. sauna's; d. inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of bedrijfsmatig vertoningen van erotisch- pornografische aard worden aangeboden; e. coffeeshops, behalve voor zover uitsluitend sprake is van de verkoop, aflevering of verstrekking van softdrugs (afhaalfunctie).
 • 15 maart 2020 Namens het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland roept voorzitter Femke Halsema alle bewoners en ondernemers in de regio op om de nieuwe maatregelen van de Rijksoverheid te volgen. Het zijn ingrijpende maatregelen met grote invloed op het openbare leven. We vragen veel van ouders met kinderen en veel lokale ondernemers gaan een moeilijke tijd tegemoet. Het kabinet heeft bepaald dat scholen, kinderdagopvang, eet- en drinkgelegenheden (inclusief terrassen), coffeeshops, seksinrichtingen en sportclubs (gymzalen, zwembaden, sporthallen en –parken) dicht gaan. Eet- en drinkgelegenheden moeten vanaf 18.00 uur dicht. Daaronder vallen ook coffeeshops. Hotels zijn open voor overnachtingen maar mogen alleen eten serveren aan eigen gasten. In afwachting van een beslissing van de Rijksoverheid kunnen eet- en drinkgelegenheden in de regio Amsterdam-Amstelland vanavond wel voldoen aan de vraag naar afhaal en bezorging: de keukens kunnen openblijven, maar de zitgelegenheden niet. Na overleg met de Rijksoverheid zal maandag worden besloten of afhaal en bezorging de komende weken mogelijk blijven.
 • 07 november 2019 Raadsvergadering: Verordeningen reclamebelasting 2020, toeristenbelasting 2020, precario belasting 2020 zijn aanvaard.
 • 29 oktober 2019 Raadscommissie AZ: Volgens de burgemeester was het besluit, om horeca vergunningsaanvragen niet meer te publiceren, ambtelijk in 2015 door stadsdelen genomen. Volgens de burgemeester is dit niet meer van deze tijd. Vanaf begin 2020 zullen alle horeca vergunningsaanvragen worden gepubliceerd. Hier wordt komende maanden aan gewerkt. Het initiatief van Van Lammeren (om vergunningsaanvragen ook op de bewuste horecapanden te plakken) zal hierin worden meegenomen ter overweging.
 • 30 april 2019 Gemeente Amsterdam zet stappen om hotelbranche vergunningplichtig te maken (waardoor integriteitsscreening wordt uitgevoerd)
 • 23 april 2019 Contouren Stedelijk Beleidskader Horeca en terrassen is kenbaar gemaakt! Horeca-activiteiten staan centraal en worden gewogen op de impact die zij hebben op de omgeving; "de totaalscore" is de classificatie (geplande inspraak en vaststelling december 2019).
 • 08 maart 2019 Rapport Onderhandse Leningen wordt aan gemeenteraad aangeboden (o.a. aanscherpen vergunningsaanvragen, inclusief indieningsvereisten en minder mogelijkheden om ontbrekende informatie aan te leveren)
 • 28 februari 2019 Aankondiging ontwikkeling nieuwe stedelijke kaders voor horeca (niet meer administratieve indeling van de stad (stadsdelen)) maar met name in typen gebieden, waar bepaalde horeca categorieën worden toegestaan. Waarschijnlijk inperken terrassen.
 • 28 februari 2019 College wil geen wijzigingen doorvoeren in het kader van 24-uursvergunningen en acht nadere proeven met betrekking tot wijziging 12-dagen regeling niet wenselijk.
 • 28 februari 2019 Commissievergadering AZ (datum gisteren); commissievergadering spreekt over aanscherping deurbeleid. KHN spreekt in over o.a. inzet mysteryguests).
 • 06 december 2018 Uitbreiding Algemene Plaatselijk Verordening vergunningplicht voor bepaalde gebieden, straten, branches en panden, naast de exploitatievergunningsplicht die al geldt voor de horeca.
 • 11 oktober 2018 Nader beleid burgemeester bekend in kader ontheffing openingstijden voor ADE 2018
 • 10 oktober 2018 Wethouder Economie (raadscommissie FEZ): indien een hotel is vergund, kan de gemeente daarna geen aanvullende voorwaarden stellen met betrekking tot het concept. Dit kan in de praktijk leiden tot intensiever gebruik (o.a. meer kamers).
 • 27 juli 2018 Gemeente Amsterdam: Nadere regels VIP-tafels in de horeca gepubliceerd (inwerkingtreding 1 januari 2019)
 • 27 juli 2018 Gemeente Amsterdam: beleid ter aanzien van horeca en evenement tijdens ADE 2018 bekend gemaakt (o.a.verruimde sluitingstijden alleen voor dance-activiteiten die onderdeel zijn van officiële ADE programma).
 • 04 juli 2018 Brief waarnemend burgemeester aan raadscommissie AZ: verlenging opschorting sluitingenbeleid tot 1 juni 2019 bij beschietingen coffeeshops
 • 04 juli 2018 Brief waarnemend burgemeester aan raadscommissie AZ: verlenging opschorting sluitingenbeleid tot 1 juni 2019 bij beschietingen coffeeshops
 • 16 mei 2018 Gemeenteraad: Inzet structurele middelen evenementenbeleid ook ten behoeve van de uitvoering van het nieuwe geluidbeleid. Speerpunten in de uitvoering: kritische beoordeling vooraf van de inspanning van organisatoren om geluidoverlast voor de omgeving te beperken, toezicht op of hetgeen in de planvorming is afgesproken ook wordt nagekomen, monitoring en 'real time' beschikbaar stellen van meetgegevens, toezicht & handhaving tijdens het evenement, met name bij versterkte muziek.
 • 16 mei 2018 Gemeenteraad: Vaststelling beleidsregel geluid bij evenementen in Amsterdam, locatieprofielen voor evenementenlocaties en richtlijn duurzaamheid evenementen in Amsterdam.
 • 22 maart 2018 Let op! Per 1 mei 2018 stopt de overgangsregeling voor bijschrijving in het Register Sociale Hygiëne op basis van oude (vak)diploma's.
 • 14 maart 2018 Gemeenteraad: Kennisnemen van de reactie van het college op de inspraak en de daarop gewijzigde Handhavingsstrategie muziekgeluid horeca 2018.
 • 22 februari 2018 Raadscommissie AZ: Handhavingsstrategie muziekgeluid horeca 2018 wordt ter kennisname voorgelegd. De 5 dB(A) extra voor de 'horecacontratiegebieden' komen te vervallen.
 • 12 februari 2018 Gemeente maakt kenbaar dat nieuwe stappenplan handhaving geluidsovertredingen horeca in werking treedt per medio 1 april 2018.
 • 08 februari 2018 Gemeente maakt kenbaar dat er specifiek beleid komt ten aanzien van VIP-tafels (o.a. verbod cashbetalingen in VIP-ruimte, verbod cashbetalingen voor flessen in de hele zaak).
 • 25 januari 2018 Raad: kennisnemen van de evaluatie 24-uurshoreca.
 • 24 januari 2018 Gemeenteraad: Pilot 24-uurshoreca verlengd en er komt nader onderzoek naar mogelijkheid van 'verlaatjes' voor nachtzaken buiten het Rembrandt- en Leidseplein.
 • 10 januari 2018 Raadscommissie Werk & Economie: beantwoording nadere schriftelijke vragen van het lid Boutkan inzake de hotelstop en de lijst met hotelinitiatieven.
 • 16 november 2017 Raadscommissie AZ: Deurbeleid horeca jaarlijks gecontroleerd. Mystery guests \worden aangewezen als tijdelijk toezichthouder zodat hun constateringen kunnen worden gebruikt voor het opleggen van stappen uit de Handhavingsstrategie
 • 05 oktober 2017 Raadscommissie AZ: mysteryguests worden voortaan meteen aangewezen als tijdelijk toezichthouder zodat hun constateringen kunnen worden gebruikt voor het opleggen van stappen uit de Handhavingsstrategie. Met name worden deze mysteryguests voor het 'doorschenken', de leeftijdscontrole en discriminatie ingezet.
 • 01 oktober 2017 Per 1 oktober 2017 meldplicht vakantieverhuur in Amsterdam
 • 14 september 2017 Raadscommissie AZ: Burgemeester besluit tot opschorting van uitvoering van het sluitingenbeleid voor coffeeshops (die de verklaring hebben ondertekend) in geval van een beschieting met een jaar te verlengen, tot 1 juni 2018
 • 01 augustus 2017 Vaststelling nadere regels dance events in horeca. Ten opzichte van de 'oude' regels uit 2016 is toegevoegd de vereiste dat de horecakluis deugdelijk aan de wand bevestigd dient te zijn, naast de al geldende verplichting tot het gebruik ervan. De burgemeester kan nu ook in 'incidentele onvoorzienbare gevallen' besluiten dat aan die vereisten niet of slechts gedeeltelijk dient te worden voldaan.
 • 17 juli 2017 De burgemeester besluit tot collectieve ontheffing van de openingstijden aan horecabedrijven die door stichting ADE zijn aangemerkt als deelnemer aan het officiële festivalprogramma van het Amsterdam Dance Event 2017 en die voldoen aan bepaalde voorwaarden.
 • 14 juni 2017 Raadscommissie WE: Initiatiefvoorstel van de leden Vink en Bakker (SP) getiteld "Sturing op het Amsterdamse Winkellandschap" en de bestuurlijke reactie.
 • 10 mei 2017 Tijdens commissievergadering AB (Centrum) geeft Boudewijn Oranje aan dat stadsbreed beleid in voorbereiding is waarin de vrije doorloopruimte voor voetgangers in verband met terrasexploitatie wordt vergroot van 1,50 meter naar 1,80 meter.
 • 21 maart 2017 Brief college aan gemeenteraad: in kader nieuwe concept Handhavingsstrategie muziekgeluid horeca. Meerdere overtredingen kunnen uiteindelijk tot sluiting leiden.
 • 16 maart 2017 Gemeentelijke rapportage "Sturen op een divers winkelgebied", met onder andere de aanpak van "Nutella winkels"; lees meer op: https://goo.gl/S1Gfcp
 • 15 maart 2017 Stedelijk handhavingsprogramma 2017-2018 kenbaar gemaakt ten behoeve van commissievergadering meest voorkomende zoeklichtmelding: toeristische verhuur. Aandacht voor overlast evenementen. Overlast in en bij horecagelegenheden is afgenomen.
 • 08 maart 2017 Eind april, mei komt nadere invulling van het nieuwe evenementenbeleid, waaronder nieuwe geluidsnormen. 85 dB(C) norm op de gevel geldt vanaf maart. Niet voor reeds vergunde evenementen, wel voor Koningsdag.
 • 08 maart 2017 Wethouder Ollongren wil bij discriminerend deurbeleid aansluiten bij reguliere handhavingsstrategie en maatwerk bij constatering van discriminatie. Bij volgend onderzoek worden mysteryguests aangewezen als 'Toezichthouder', waardoor direct een bestuurlijke waarschuwing gegeven kan worden. Ook komt bij constatering van discriminerend deurbeleid de 'bonus' (van de bonus/malus regeling) van ruimere openingstijden direct te vervallen.
 • 02 maart 2017 Volksinitiatief Bas Bewust Beleid in raadscommissie AZ (overlast geluid evenementen in Amsterdam).
 • 02 maart 2017 Eindresultaten mystery guest onderzoek transparant deurbeleid in horeca in raadscommissie AZ (veel tekst met weinig inhoud).
 • 15 februari 2017 Raad Amsterdam: het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2017-2020 is aangenomen.
 • 02 februari 2017 Raad Commissie AZ: vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2017-2020. O.a. handhavingsstrategie: "bij constatering van doorschenken aan een persoon die overduidelijk onder invloed is, volgt een tijdelijke schorsing/intrekking van de drankvergunning voor week."
 • 01 februari 2017 In een brief d.d. 10 januari 2017 doet college B&W een voorstel voor invulling van de Denktank met betrekking tot nieuw evenementenbeleid.
 • 22 december 2016 College van B&W komt in het kader van het vast te stellen bestemmingsplan NoordZuidlijn De Pijp met een nadere brief met betrekking tot het beperken van 'Shishalounges' in het plangebied.
 • 22 december 2016 Raad stelt de behandeling van de AirBnB-deal uit tot januari 2017.
 • 22 december 2016 Raad stemt in met de nieuwe huisvestingsverordening.
 • 15 december 2016 Vanaf 2017 geldt een nieuw restrictief hotelbeleid. In een aantal gebieden is vanaf 1 januari geen ruimte meer voor nieuwe hotels, tenzij de vergunning al is afgegeven. Zie https://goo.gl/rlSPr5
 • 14 december 2016 Bespreking overeenkomst gemeente Amsterdam met Airbnb in de raadscommissie Wonen
 • 08 december 2016 Voorgangsrapportage nieuw evenementen-beleid in raadscommissie AZ
 • 07 december 2016 Doorontwikkeling (digitaal) landelijk ondernemersdossier onduidelijk; gemeente maakt pas op de plaats.
 • 10 november 2016 17 november 2016 in de raadscommissie AZ: van de 10 ingediende verzoeken om 24-uursvergunning zijn vooralsnog geselecteerd de initiatieven Ven-Amsterdam (stadsdeel Nieuw-West) en Nachtlab (stadsdeel West).
 • 11 oktober 2016 Nederlandse Stichting Geluidshinder: beleidsbijdrage geluidshinder bij evenementen in Amsterdam, ondersteund door wijkcentrum D'Oude Stadt: wens tot implementatie nieuwe richtlijnen geluid bij evenementen in Amsterdam.
 • 22 september 2016 In de raadscommissie Wonen van 28 september a.s. wordt nieuwe beleidsregel wijzigen van de woonruimtevoorraad 2017 en vaststellen van de verordening tot wijziging van de huisvestingsverordening Amsterdam 2016 voor inspraak vrijgegeven
 • 01 september 2016 Gemeente Amsterdam gaat strenger handhaven op illegale toeristisch verhuur van woningen (bij eerste overtreding wordt de bestuurlijke boete verhoogd van € 13.500,00 naar € 20.500,00). Verschillende sancties worden gecombineerd.
 • 01 september 2016 Raadscommissie AZ: Vaststelling nadere regels dance-events in horeca.
 • 01 juli 2016 Gemeente geeft uitdrukkelijk te kennen dat er gelegenheid bestaat om plan in te dienen voor 24-uurs horeca
 • 30 juni 2016 Raadsommissie Werk&Economie van 30 juni jl.: Herziening van het Amsterdamse deel van de Regionale hotelstrategie 2016-2022 nog niet definitief naar raad; diverse partijen wensen nog moties in te dienen.
 • 30 juni 2016 Gemeente Amsterdam onder druk; advocaat gemeente stelt dat gegevens AirBnB (o.a. inkomsten) niet zonder meer geheim zijn
 • 30 juni 2016 Nota van beantwoording zienswijzen en adviezen (o.a. relevant voor gevelreclame). Behandeling 6 juli 2016 in raadscommissie RO
 • 14 juni 2016 14 juni 2016: Stedelijk Kader Buitenreclame in concept ter inspraak (o.a. culturele affichage, steigerdoekreclame)
 • 24 mei 2016 College stelt vast "Uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid". Behandeling 13/14 juli 2016 in Raad.
 • 11 mei 2016 Gemeente Amsterdam maakt kenbaar dat in de afgelopen periode mystery-guests in opdracht van de gemeente 30 Amsterdamse horecazaken hebben bezocht met betrekking tot het deurbeleid. 24 van de 30 zaken zouden de situatie op orde hebben.
 • 21 april 2016 Per 1 mei 2016 gaat de vierde ronde van start voor het aanvragen van een 24-uursvergunning.
 • 21 april 2016 24-uursconcept kan tussen 1 mei en 1 juli 2016 worden ingediend (niet voor Centrum). Essentieel is of het een meerwaarde en verrijking is voor het Amsterdamse nacht- en dagleven.
 • 20 april 2016 De gemeente Amsterdam is een proef begonnen met het combineren van horeca en een winkel met alcohol in één ruimte.
 • 18 maart 2016 De eisen aan nieuwe hotels worden strenger. Daardoor zullen er op termijn in bepaalde delen van de stad geen hotels meer bij komen. Lopende projecten die zijn goedgekeurd volgens eerdere afspraken kunnen worden afgerond.
 • 17 maart 2016 Raadscommissie AZ; Ter kennis name: Pilot Gastvrij en Veilig Rembrandtplein: halfjaarmonitor
 • 17 maart 2016 Proef in 3 freezones (Jan Evertsenstraat, de Rijnstraat en het Osdorpplein) met combinaties winkels en horeca met alcohol. Een alcoholschenkende horecazaak met DHW-vergunning mag producten verkopen; Een slijterij met DHW-vergunning mag klanten op georganiseerde wijze laten proeven van drank die daar verkocht wordt, of overige producten verkopen; Een winkel mag (beperkt) alcoholhoudende drank schenken of verkopen.
 • 17 maart 2016 'Programma Minder Regeldruk': doel is om in 2017 50% van alle vergunningen te dereguleren. Denk aan: mengformules, experimenten met vrijhavens, verkorten en digitaliseren doorlooptijd van vergunningsaanvragen, vaker melding in plaats van vergunning, etc.
 • 17 maart 2016 Raadscommissie; Proef combinaties horeca en winkels met alcohol in freezones.
 • 17 maart 2016 In Raadscommissie legt burgemeester beleid Dance Events nogmaals uit n.a.v. raadsadres
 • 16 maart 2016 Raadscommissie: Brief experiment mengformules Centrum
 • 15 maart 2016 College B&W: nieuwe hotelstrategie 2016-2022: van hotelbeleid naar overnachtingsbeleid. Nieuwe hotelladder. Stimulering kwaliteit hotels. Ontwikkeling regio's. Beëindiging short stay, voortzetting beleid B&B's, handhaving vakantieverhuur.
 • 09 maart 2016 Kennisnemen van de voortgang van de verlenging en opheffen geheimhouding Memorandum of Understanding tussen de gemeente Amsterdam en Airbnb.
 • 01 maart 2016 Hotelmonitor januari 2016 (specificatie aantal hotelkamers).
 • 01 maart 2016 Rapport Amsterdam OIS naar toerisme in metropoolregio Amsterdam: aanhoudende groei toerisme en AirBnB.
 • 01 maart 2016 Rapportage SEO: economische effecten van nieuw hotelbeleid in de gemeente Amsterdam: rem op hotelontwikkeling.
 • 24 februari 2016 commissie RO: De voorgenomen locatie voor Chinees restaurant Sea Palace wordt niet gewijzigd
 • 17 februari 2016 Stedelijk handhavingsprogramma 2016 kenbaar (o.a. handhaving op overlast horeca, bonus/malus, etc.)
 • 08 februari 2016 Amsterdam zet verdere stap (na 7 december 2015) in de wijze van integriteitsscreening bij privaatrechtelijke transacties (o.a. vaststelling Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) en vrijgave voor inspraak Beleidslijn Bibob en Vastgoedtransacties)., zie: http://goo.gl/gBUlEL
 • 09 december 2015 Toezicht in Amsterdam op o.a. horeca, deurbeleid, avondwinkels en illegale hotels nu ook door anonieme handhavers: https://goo.gl/qFfMMS
 • 07 december 2015 Vaststelling Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) en vrijgave voor de inspraak van de Beleidslijn Bibob en Vastgoedtransacties
 • 15 april 2015 Commmissie wonen gemeenteraad Amsterdam: Andere intermediairs (top 17) als Airbnb zullen worden benaderd voor eenzelfde regeling als met Airbnb is getroffen.
 • 09 februari 2015 Per 9 februari 2015 is niet langer een exploitatievergunning nodig bij een aantal categorieën horeca, zie http://goo.gl/cus6b9
 • 20 januari 2015 Veel hoteliers in Amsterdam hebben sterk verhoogde WOZ-aanslag ontvangen. De grondslag van de aanslag lijkt te zijn gewijzigd. Meester Advocaten doet onderzoek naar de rechtmatigheid.
 • 15 januari 2015 Dienst belastingen hanteert nieuwe methode bij waardebepaling WOZ die uitgaat van verkoopprijs van het onroerend goed, maar ook van omzet en sterclassificatie, met een (sterk) verhoogde aanslag tot gevolg.
 • 01 december 2014 Aanvragen evenementenvergunning en/of tapontheffing voor Koningsdag 2015 dienen uiterlijk 18 december 2014 te worden. Kijk voor meer informatie op: http://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/evenementen/koningsdag-2015/evenement/#he911b8ab-e0f0-4223-a00c-85a4c453b335
 • 18 september 2014 Eindevaluatie geluidsmetingen: weinig klachten over geluid terrassen; geen wettelijke grondslag om geluidsnorm te stellen.
 • 18 september 2014 Commissie AZ: eindevaluatie pilot geluidsmetingen terras
 • 28 augustus 2014 28 augustus 2014: in gemeenteraad wordt gesproken over het preventie en handhavingsplan alcohol Amsterdam 2014
 • 10 december 2013 de exacte wijze waarop geluidsregels in Amsterdam zullen worden gehandhaafd blijven nog even ongewis. Wel is duidelijk is dat aan de regels zal moeten voldaan
 • 10 december 2013 alleen handhaving bij doorschenken aan ladderzatte gasten die een vers biertje voorgeschoteld krijgen
 • 02 december 2013 in handhavingsbeleid komt "waarschuwingsstap"' weer terug, tenzij sprake is van grove overtreding.
 • 02 december 2013 burgemeester neemt kritiek op nieuwe horecahandhavingsbeleid ter harte en nuanceert dit beleid. Focus op evidente en zwaardere overtredingen. Horeca spreekt dank uit
 • 19 november 2013 Vanaf 21 november tot en met 19 december a.s. dienen aanvragen voor evenementen- vergunningen/ontheffingen Koningsdag 2014 te worden aangevraagd, zie de richtlijnen vergunningverlening Koningsdag 2014: http://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/evenementen/koningsdag-2014/artikelen/vergunning/
 • 08 november 2013 Criteria nieuwe hotelontwikkeling Amsterdam inmiddels bekend
 • 07 november 2013 Nieuw hotelbeleid binnenkort in Raadscommissie
 • 23 oktober 2013 Per 1 november 2013 geldt het nieuwe handhavingsbeleid Drank-en Horeca regelgeving. Kijk hiervoor op: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/branches/ horeca/handhavingsstrategie/
 • 22 april 2013 19 april 2013: In verband met de reorganisatie van de Kamers van Koophandel stopt de Bedrijfshuuradviescommissie per 1 januari 2014. Gezien de doorlooptijd van de onderzoeken kan de Bedrijfshuuradviescommissie geen nieuwe verzoeken meer in behandeling nemen.
 • 16 april 2013 9 april 2013: Stadsdeelvoorzitter Centrum geeft aan dat het nieuwe ''overlastcriterium'' zoals opgenomen in het handhavingsbeleid van de gemeente per 1 september 2012 nader zal worden ingevuld door de uitkomsten van de geluidsmetingen in de stad, waaronder de Jordaan en het Marie Heinekenplein.
 • 07 januari 2013 Voortgang 24-uurs horeca aan de orde in raadsvergadering centrale stad 10 januari 2013.
 • 05 oktober 2012 Meester Advocaten stuurt brief aan Burgemeester met verzoek om opheldering over het "optellen" van overtredingen in verschillende categorieën volgens het handhavingsbeleid.
 • 04 oktober 2012 in commissie AZ wordt hoofdlijnen horeca deurbeleid 2012 besproken. Er worden mystery guests ingezet om te kijken of portiers discrimineren. Strengere handhaving.
 • 04 oktober 2012 Burgemeester geeft in commissie AZ te kennen dat wat hem betreft overtredingen in verschillende handhavingscategorieën toch ook bij elkaar mogen worden "opgeteld", terwijl dit niet uit het recente handhavingsbeleid volgt!
 • 01 september 2012 nieuwe stappenplan handhaving Amsterdam treedt in werking.
 • 05 juni 2012 Voortgang overleg Culturele Horeca; culturele horeca zal in de gehele stad volgens wethouder stadsdeel centrum geen terras mogen exploiteren.
 • 01 juni 2012 Eisen rondom 24-uurs horeca volgens burgemeester nog steeds duidelijk; tijdelijke locatie voor de duur van vijf jaar. De tijdelijkheid komt tot uiting in een tijdelijke exploitatievergunning ( 3 plus 2 jaar) en een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan. Met andere woorden; na het verloop van vijf jaar zou op twee manieren handhavend moeten worden opgetreden tegen deze activiteiten (in beginsel zelfs als de buren daartoe niet eens verzoeken). Hoewel in de wandelgangen wordt gesuggereerd dat er een kans tot voortzetting exploitatie na vijf jaar wordt slechts onzekerheid geboden. Op een dergelijke basis blijken brouwerijen en banken in de regel niet te willen financieren.
 • 01 mei 2012 Rapport Gemeentelijke Ombudsman wordt besproken in Commissievergadering AZ; groot kritiek op wijze handhaving horeca. Helaas komt daarbij niet (voldoende) aan de orde aan welke eisen een deugdelijke constatering van overlast dient te voldoen. Het enkele feit dat iemand klaagt brengt nog geen objectieve constatering met zich mee, laat staan nauwkeurig onderzoek
temp