Ga terug

Disclaimer Meester Advocaten

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de "Disclaimer") zijn van toepassing op alle door Meester Advocaten geëxploiteerde websites alsook op de website van Meester advocaten zelf.

U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Aansprakelijkheid
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert Meester Advocaten niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. De informatie en gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als juridisch of andersoortig professioneel advies. Aan deze informatie en gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Meester Advocaten is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze website en/of de gegevens en informatie die daarop wordt verstrekt. Indien gebruik wordt gemaakt van deze informatie en/of gegevens vindt dat geheel voor eigen rekening en risico plaats.

Computer storingen
Meester Advocaten is niet aansprakelijk voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - virussen e.d.) welke ontstaan of kunnen ontstaan als gevolg van het bezoek van deze website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

Gerelateerde websites
Deze website kan links bevatten naar andere websites, die niet door de Meester Advocaten worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Meester Advocaten. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en veronderstellen geen relatie met of goedkeuring door Meester Advocaten. Meester Advocaten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van websites die een link hebben opgenomen naar deze website of waarvan een link op deze website is opgenomen en staat ook niet garant voor de beschikbaarheid van die websites.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) behoren toe aan Meester Advocaten of aan derden waarmee Meester Advocaten een overeenkomst heeft afgesloten. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meester Advocaten of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
Meester Advocaten behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Online communicatie
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Meester Advocaten zendt, is niet gegarandeerd. Meester Advocaten raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Meester Advocaten te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Meester Advocaten te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Stel een vraag