bibob-beleid

Op 1 juni 2003 is de Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) in werking getreden.

Op grond van deze wet hebben gemeenten meer bevoegdheden om een aantal vergunningen te weigeren of in te trekken wanneer sprake is van ernstig gevaar dat de beschikking mede gebruikt zal worden ten behoeve van de benutting van voordelen uit criminele activiteiten (malafide ondernemers) of dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor het plegen van een strafbaar feit. Verder kan de gemeente op grond van deze wet extra voorwaarden stellen. Ook kan de gemeente indien bovenstaand het geval is reeds verstrekte beschikkingen en verleende subsidies intrekken.

De Wet Bibob is van toepassing op onder andere de horecabedrijven, prostitutiebedrijven, coffeeshops en de speelautomatenbranche. Ook bedrijven uit de bouw-, milieu- en transportsector zullen grondiger worden gescreend.

De bestuurlijke besluiten die onder de Wet Bibob vallen zijn: vergunningen, subsidies en aan te besteden overheidsopdrachten.

Hoe er met de in de Wet Bibob verleende intrekkings- en wijzigingsbevoegdheden door het gemeentebestuur wordt omgegaan, dient in een beleidsnotitie te worden vastgelegd. Dit beleid dient toe te zien op de volgende aspecten:

  • Het beleid ten aanzien van het adviesverzoek.
  • Het beleid ten aanzien van de besluitvorming na het adviesverzoek.

 

Wanneer een advies van het Bureau Bibob gevraagd dient te worden, wordt aangegeven in het beleid ten aanzien van het adviesverzoek. Uiteenzetten om wat voor specifieke gevallen het gaat wanneer er een adviesaanvraag wordt ingediend.

Verder dient het beleid ten aanzien van de besluitvorming na het adviesverzoek aan te geven wat er met het advies gedaan dient te worden. Welke afweging er gemaakt dient te worden met betrekking tot de belanghebbende en de mate van ernstig gevaar.

In de praktijk blijken veel bestuursorganen problemen te ervaren bij het opstellen bij een dergelijk beleid. Zo komen onder meer de volgende problemen voor:

  • Problemen ten aanzien van opstellen en formuleren vragenlijst.
  • Welke documenten, bronnen er kunnen worden gevraagd en aangeleverd dienen te worden bij aanvraag in het kader van de Wet Bibob.
  • De vraag in hoeverre gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheden die de Wet Bibob biedt.
  • Vragen voor welke branches en in welke gevallen de Wet Bibob door de bewuste gemeente zal worden toegepaste en op welke wijze.
  • Toepassing diepgaande of lichte toets.

Meester Advocaten kan u adviseren en begeleiden bij de ontwikkeling en implementatie van het Bibob-beleid en kan tevens fungeren als adviseur van het bestuursorgaan bij de toepassing van de Wet Bibob in concrete gevallen.