vergunningsprocedure beslissing op de aanvraag

Ad a: Aanvraag niet ontvankelijk

Hiervan zal bijvoorbeeld sprake zijn indien de aanvraag niet binnen de (terecht) door de gemeente gestelde termijn wordt gedaan.

Ook kan het bestuursorgaan de aanvraag niet ontvankelijk verklaren indien niet alle gewenste stukken door de aanvrager zijn verstrekt die de gemeente nodig heeft voor de beoordeling van de aanvraag.

 

Ad b: De aanvraag wordt gehonoreerd; de vergunning wordt verstrekt

Indien de aanvrager de aangevraagde vergunning of ontheffing ontvangt, lijkt alles naar wens te zijn verlopen. Toch zijn er situaties denkbaar waarin een vergunning of ontheffing wordt verleend met beperkende voorwaarden die de aanvrager eigenlijk niet had beoogd. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De afgifte van een exploitatievergunning met een beperkte openingstijd.

  • De afgifte van een gebruiksvergunning met een zeer zware beperking van het maximum aantal toegestane bezoekers.

  • De afgifte van een ontheffing voor een buitentap installatie ten behoeve van carnaval met de beperkende voorwaarden dat er slechts alcoholarm bier mag worden verstrekt (in bijvoorbeeld zogenaamde Eco-bekers).

  • De afgifte van een terrasvergunning voor slechts een deel van de aangevraagde ruimte.

In dergelijke gevallen verleent het bestuursorgaan de vergunning niet zonder beperkingen en dient de ondernemer in principe eerst in de gelegenheid te worden gesteld om zijn zienswijze tegen dit voorgenomen besluit te kunnen geven. Bij deze zienswijze kan de ondernemer de nodige aanvullende informatie aan het bestuursorgaan verstrekken om wellicht alsnog tot de juiste besluitvorming te komen.

In situaties waarin sprake is van 'een vergunning met beperkingen' kan het verstandig zijn om als aanvrager bezwaar aan te tekenen tegen de verstrekte vergunning. Uiteraard heeft dit bezwaar alleen betrekking op de beperkende voorwaarden in de vergunning.

Ad c: Weigering van de gevraagde vergunning

Ook indien de vergunning geweigerd wordt dient voorafgaand aan dit besluit eerst de ondernemer in de gelegenheid te worden gesteld zijn zienswijze hiertegen kenbaar te maken. De aanvrager kan op dat moment overigens overwegen om de aanvraag in te trekken.