Arbeidsongevallen in de horeca

Door admin op 13-09-2022 13:42

Op basis van de Arbowet is elke werkgever verplicht een veilige werkomgeving te creëren. De werkplek de medewerkers moet zo worden ingericht en onderhouden dat de medewerkers zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen.

Volgens cijfers van het CBS komen in de horecasector meer dan gemiddeld arbeidsongevallen voor. In 2021 was dat voor horecamedewerkers maar liefst 4,9%. Het hoogste percentage van alle sectoren. Bij arbeidsongevallen in de horeca gaat het onder meer om ongevallen vanwege snijden of stoten, in contact komen met stroom, hitte (brandwonden), uitglijden en struikelen (gladde, natte of vervuilde vloeren), etc.

Wanneer is er sprake van een arbeidsongeval?
Een arbeidsongeval is een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid, aldus de Arbowet. Als er sprake is van een arbeidsongeval moet de ondernemer verschillende acties ondernemen. Allereerst is de vraag of het een meldingsplichtig ongeval betreft.

Melden bij de Arbeidsinspectie?
Ernstige arbeidsongevallen moeten volgens de Arbowet direct aan de Arbeidsinspectie gemeld worden. De Arbeidsinspectie registreert alle belangrijke informatie en bepaalt op basis daarvan of er al dan niet een ongevallenonderzoek zal plaatsvinden. Over het algemeen is er sprake van een ernstig ongeval als de werknemer naar het ziekenhuis moet en daar wordt opgenomen, de werknemer door het ongeluk blijvend letsel heeft of als de werknemer overlijdt.

Ook indien later blijkt dat er alsnog sprake is van een ziekenhuisopname, of van blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het Arbeidsongeval, moet de werkgever dit betreffende ongeval alsnog (direct) melden.

Indien niet (direct) wordt gemeld, kan door de Arbeidsinspectie een boete aan de ondernemer worden opgelegd die kan oplopen tot € 50.000,-.

Ongevallenonderzoek
De Arbeidsinspectie stelt een ongevallenonderzoek in wanneer er sprake is van een vermoeden van een meldingsplichtig arbeidsongeval of als er het vermoeden bestaat dat het ongeval het gevolg is van een overtreding van de wettelijke (veiligheids)voorschriften. Het ongevallenonderzoek van de Arbeidsinspectie is erop gericht duidelijkheid te verschaffen over de toedracht, de oorzaak en mogelijke overtredingen van wettelijke bepalingen.

Het melden van een arbeidsongeval heeft dus consequenties voor de ondernemer. De Arbeidsinspectie start immers vaak een onderzoek. Na een arbeidsongeval kan zowel een straf- als bestuursrecht ingezet worden. Het strafrecht wordt veelal ingezet bij dodelijke arbeidsongevallen, bij licht letsel veelal bestuursrecht. Dit kan overigens gedurende het traject nog wisselen.

Aanpak bij licht letsel
Inspecteurs van de Arbeidsinspectie kunnen, nog los van het eerder genoemde ongevallenonderzoek, zogenaamde “nieuwe interventies” inzetten in bedrijven waar een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: dat van werkgevers wordt gevraagd om zelf de toedracht in kaart te brengen en een verbeterplan op te stellen.

Zelf onderzoek doen
Met het oog op deze nieuwe aanpak bij ongevallen waarbij het slachtoffer licht letsel heeft opgelopen, kan een werkgever daarop ook al anticiperen. Door te overwegen om een arbeidsongeval wel te melden, maar daarbij tevens te vermelden dat je zelf onderzoek doet, de toedracht in kaart brengt, een plan van aanpak maakt, etc. en dat je graag overleg wenst met de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie kan in dergelijke gevallen beslissen om niet zelf ook nog een onderzoek te doen.

Meester Advocaten adviseert
Als er een arbeidsongeval plaatsvindt (en later een aansprakelijkheidsstelling), is het van belang tijdig de juiste acties te ondernemen. Nog los van het al dan niet melden van het arbeidsongeval, kan het in veel gevallen zinvol zijn (ook) zelf een onderzoek te verrichten en hierop de RI&E van uw bedrijf op aan te passen.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011