Beslissing op aanvraag

Ad c. Inwinnen advies landelijk Bureau Bibob
Het Landelijk Bureau Bibob verricht op verzoek van bestuursorganen onderzoek naar de integriteit van aanvragers en eventueel diens zakelijke relaties. Nadat een verzoek van de gemeente in behandeling is genomen, zal het Landelijk Bureau Bibob de ter beschikking staande 'open en gesloten bronnen' raadplegen. Hierbij dient onder meer te worden gedacht aan gegevens die worden verwerkt door de Belastingdienst FIOD-ECD, de Rijksbelastingdienst, de Centrale Justitiële Documentatie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, het Openbaar Ministerie, het registratiesysteem Vennoot.


Vervolgens brengt het Landelijk Bureau Bibob een advies uit. Dit advies kan drie uitkomsten hebben. Ten eerste kan er geconcludeerd worden dat er geen gevaar bestaat dat de gewenste horecavergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Het bestuursorgaan kan dan de gevraagde vergunning verlenen. Ook kan het onderzoek uitwijzen dat er een mindere mate van gevaar bestaat. Het bestuursorgaan kan dan extra voorschriften verbinden aan de te verlenen vergunning. Tenslotte kan het Bureau Bibob ernstig gevaar constateren. Het bestuursorgaan kan dan de gevraagde vergunning weigeren.


Het advies naar het bestuursorgaan is gemotiveerd. Dit wil zeggen dat de geraadgepleegde informatiebronnen worden vermeld en dat aangegeven wordt hoe het Landelijk Bureau Bibob tot de conclusie van het advies is gekomen.