Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

2. Opdrachten
2.1 Alle opdrachten worden met de terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Meester Advocaten B.V. De opdrachtgever vrijwaart werknemers van Meester Advocaten B.V. en door Meester Advocaten B.V. ingeschakelde personen.

2.2 Op alle aan Meester Advocaten B.V. verstrekte opdrachten is Nederlands recht van toepassing.

2.3 Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door Meester Advocaten B.V. verlangde gegevens en informatie te verstrekken aan Meester Advocaten B.V. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Meester Advocaten B.V. verstrekte gegevens en informatie.

2.4 Meester Advocaten B.V. kent een sectie ‘civiel’ en een sectie ‘bestuursrecht’. Op de sectie bestuursrecht zijn advocaten en juristen met minimaal veertien jaar relevante werkervaring in het bestuursrecht werkzaam. Zowel de advocaten als (senior)juristen zijn bevoegd om in alle bestuursrechtelijke procedures als gemachtigde voor de opdrachtgever op te treden. Niet alle juristen zijn tevens advocaat. Wel werken alle juristen onder de verantwoordelijkheid van advocaten (eindverantwoordelijke: mr. R.G. Meester) Nadere informatie over onze juristen en advocaten valt terug te vinden op de website "www.meesteradvocaten.nl".

2.5 Meester Advocaten B.V. kan zich bij het uitvoeren van een opdracht laten bijstaan door kantoorgenoten, ondersteunend personeel en andere ter zake deskundige personen. Meester Advocaten B.V. kan hiertoe overgaan naar eigen inzicht/deskundigheid, doch uiteraard in redelijkheid handelend. Voor relatief ondergeschikte werkzaamheden is hiervoor geen aanvullende opdracht van opdrachtgever noodzakelijk (bijvoorbeeld voor het plegen overleg met een kantoorgenoot die gespecialiseerd is in een ander deelgebied doch deze inbreng wel relevant is voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden van de behandelend jurist/advocaat). Ook deze (ondergeschikte/ondersteunende) werkzaamheden vallen onder de onderhavige opdracht. Deze hulppersonen blijven onder verantwoordelijkheid van Meester Advocaten B.V. werkzaam.

2.6 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Meester Advocaten B.V. gegeven opdrachten. In geval van wijziging van deze voorwaarden door Meester Advocaten B.V. gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op de website voor alle nieuwe opdrachten.

2.7 Meester Advocaten B.V. beperkt haar werkzaamheden strikt tot de omschrijving zoals gegeven in de opdrachtbevestiging. Het is zeer goed mogelijk dat er daarnaast ontwikkelingen aan de orde kunnen zijn c.q. besluitvorming is of zal worden genomen door een bestuursorgaan en/of derden die relevant is in het kader van de onderhavige opdracht. Zonder uitdrukkelijke bevestiging van Meester Advocaten B.V. vallen dergelijke ontwikkelingen / besluiten niet onder de werkzaamheden c.q. verantwoordelijkheid van Meester Advocaten B.V.. Opdrachtgever dient zich uiteraard op de hoogte te houden van dergelijke relevante ontwikkelingen / besluitvorming.
 
Het spreekt voor zich dat Meester Advocaten B.V. lokale ontwikkelingen, waaronder ook lokale publicaties, niet volgt.
 
Ook nadere publicaties in lokale kranten c.q. op de website van de gemeente rondom de onderhavige opdracht vallen onder de verantwoordelijkheid van opdrachtgever en niet die van Meester Advocaten B.V. Opdrachtgever zal dan ook alert zijn op lokale besluitvormingen / ontwikkelingen / publicaties.

2.7a Meester Advocaten B.V. mag er in haar opdracht van uitgaan dat de door opdrachtgever geëxploiteerde/gewenste activiteiten (en eventueel: geplaatste bouwwerken) volledig in overeenstemming zijn met het vigerend bestemmingsplan, tenzij opdrachtgever uiterlijk bij opdracht direct en schriftelijk aan Meester Advocaten B.V kenbaar heeft gemaakt dat hiervan (mogelijk) geen sprake is. Opdrachtgever realiseert zich dat het niet tot de opdracht van Meester Advocaten B.V. behoort om uit eigen beweging onderzoek te doen naar de vraag of activiteiten of bouwwerken in strijd zijn met het (vigerende) bestemmingsplan. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijk opdracht daartoe maakt dan ook geen onderdeel van de opdracht van Meester Advocaten B.V. uit een toets aan het bestemmingsplan. Indien opdrachtgever een dergelijke toets wenst te laten verrichten dient daartoe uitdrukkelijk separaat een schriftelijke opdracht te worden verstrekt.

Indien Meester Advocaten B.V. de opdracht krijgt om te onderzoeken welke activiteiten op een bepaald perceel volgens het vigerend bestemmingsplan zijn toegestaan wordt door Meester Advocaten B.V. hiertoe een inventariserende notitie (althans: reactie) opgesteld op basis van informatie zoals verkregen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Meester Advocaten B.V. kan niet instaan voor de juistheid van de informatie op deze website. Daarbij gaat Meester Advocaten B.V. uit van de gegevens zoals aangeleverd door cliënt (o.a. adresgegevens, overige relevante informatie) welke informatie in het kader van deze werkzaamheden niet nader door Meester Advocaten B.V. wordt geverifieerd doch als (vaststaand) uitgangspunt voor de inventariserende notitie/reactie wordt gebruikt. Opdrachtgever is in het kader van die opdracht zelf verantwoordelijk voor de juiste en volledige verstrekking van die informatie inclusief het expliciet benoemen van eventuele bijzonderheden. Opdrachtgever realiseert zich dat bestemmingsplannen in de praktijk vele honderden pagina’s tekst omvatten en het in het kader van een dergelijke opdracht nadrukkelijk niet tot de werkzaamheden van Meester Advocaten B.V. behoort om het gehele bestemmingsplan in kaart te brengen c.q. te toetsen waaronder alle relevante aandachtspunten voor opdrachtgever. Bij deze inventariserende screening kunnen/zullen dan ook (belangrijke) aspecten van het bestemmingsplan over het hoofd worden gezien en kunnen/mogen de uitkomsten louter als indicatief worden opgevat. Nadrukkelijk dient opdrachtgever zich te realiseren dat geen belangrijke (investerings)beslissingen (louter) op basis van dergelijke informatie kunnen worden gepleegd. Indien gewenst kan Meester Advocaten B.V. een meer uitgebreide screening van het bestemmingsplan plegen tegen meerprijs, nadat Meester Advocaten B.V. hiertoe een specifieke aanvullende schriftelijke opdracht van de opdrachtgever heeft ontvangen en deze de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

Opdrachtgever gaat uitdrukkelijk akkoord met deze werkwijze van Meester Advocaten B.V., ook met inachtneming van het (beperkte) tarief dat Meester Advocaten B.V. in rekening brengt voor de inventariserende werkzaamheden ter toetsing van het bestemmingsplan zoals hierboven omschreven.

2.7b Meester Advocaten B.V. is in een aantal rechtsgebieden nadrukkelijk niet gespecialiseerd waaronder bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, het sociaal verzekeringsrecht en het fiscaal recht. Advies over en inventarisatie aangaande de relevantie van dergelijke onderwerpen vallen nadrukkelijk niet/nimmer onder de opdracht van de werkzaamheden. Opdrachtgever wordt geadviseerd om zich door een ter zake deskundige derde te laten bijstaan ten aanzien van dergelijke onderwerpen zoals nadrukkelijk de fiscaliteit.

2.8 Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is Meester Advocaten B.V. gehouden opdrachtgever te verzoeken het kantoor te voorzien van documentatie betreffende de identiteit. Bij rechtspersonen gaat het om een recent gewaarmerkt afschrift van registratie bij de Kamer van Koophandel vergezeld van een kopie van een legitimatiebewijs van de persoon die contact houdt met het kantoor. Bij natuurlijke personen gaat het om het tonen van een geldig legitimatiebewijs. Krachtens genoemde wet mag Meester Advocaten B.V. eerst tot dienstverlening overgaan na ontvangst van genoemde documentatie.

2.9 Voorts geeft Meester Advocaten B.V. hierbij aan dat indien zij in de door haar behandelde dossiers bekend wordt met informatie betreffende ongebruikelijke transacties Meester Advocaten B.V. op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht is hiervan melding te maken bij de FIU-Nederland. In dat geval is het Meester Advocaten B.V. wettelijk verboden opdrachtgever van de melding op de hoogte te stellen.

2.10 Meester Advocaten B.V. maakt hierbij aan opdrachtgever bekend dat op haar werkzaamheden de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing kan zijn, bijvoorbeeld indien advies of bijstand wordt verleend bij het aan- of verkopen van onroerende zaken en/of ondernemingen alsmede bij enigerlei andere financiële transactie.

Op grond van deze wet kan een cliëntenonderzoek plaatsvinden, bijvoorbeeld naar de identiteit van de cliënt, personen achter de rechtspersoon, het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie, et cetera.

2.11 Na het einde van een opdracht en nadat het dossier door Meester Advocaten B.V. is afgesloten en gearchiveerd, blijft het dossier nog gedurende vijf jaar in het archief bewaard. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt deze termijn verlengd. Na vijf jaar wordt het dossier zonder nadere aankondiging of melding vernietigd. Vanzelfsprekend worden hierbij waarborgen ter bescherming van de vertrouwelijkheid in acht genomen.

2.12 Meester Advocaten B.V. zal bij of na opdrachtbevestiging opdrachtgever vragen om opname in het bestand tot ontvangst van de digitale horecanieuwsbrief. Deze digitale horecanieuwsbrief bevat geen reclame. Uiteraard kan de ontvangst van deze nieuwsbrief direct worden stopgezet door dit te melden via info@meesteradvocaten.nl of door gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid bij elke digitale toezending van de horecanieuwsbrief. 

Daarnaast verleent opdrachtgever Meester Advocaten B.V. toestemming om in de toekomst, als onverplichte service, opdrachtgever (onder andere per e-mail) te informeren over voor hem relevante (horeca-) ontwikkelingen. Ook deze informatie bevat geen reclame. Mocht hier geen interesse in zijn kan dit via het hiervoor genoemde e-mailadres kenbaar worden gemaakt.

3.     Aansprakelijkheid en klachten
3.1 Meester Advocaten B.V. is verzekerd voor beroepsaansprakelijkhei overeenkomstig de eisen die ter zake worden gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. De aansprakelijkheid van Meester Advocaten voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het uitvoeren van een aan Meester Advocaten B.V. verstrekte opdracht, is beperkt tot de maximale schade-uitkering onder de polis van de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is. Het maximaal verzekerde bedrag in het kader van beroepsaansprakelijkheid bedraagt € 2.500.000,00 per aanspraak (bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd bedrag maximaal € 1.250.000 per aanspraak). Het is mogelijk dat onder de polis van de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering een lagere maximale schade-uitkering bestaat, in dat geval is Meester Advocaten B.V. niet aansprakelijk voor schade die hoger is dan dat desbetreffende bedrag. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet overgaat tot uitkering van schade, dan is de aansprakelijkheid van Meester Advocaten B.V. beperkt tot de hoogte van de voor de opdracht waar de schade uit voortvloeit of verband mee houdt gefactureerde werkzaamheden, met een maximum bedrag van € 10.000,00.

3.2 Meester Advocaten B.V. kent een interne klachtenregeling die is gepubliceerd op de website www.meesteradvocaten.nl. Meester Advocaten B.V. streeft naar tevreden opdrachtgevers en zal trachten om met de opdrachtgever tot een oplossing te komen op basis van deze klachtenregeling. Indien partijen niet tot een bevredigende oplossing (kunnen) komen, zullen geschillen worden beslecht overeenkomstig artikel 3.3.

3.3 Binnen een maand na beëindiging van de interne klachtenprocedure zoals omschreven in artikel 3.2. heeft opdrachtgever de mogelijkheid om een civiele procedure jegens Meester Advocaten B.V. aanhangig te maken, bij de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, bij gebreke waarvan een vordering niet kan worden ingesteld, behoudens het eerst doorlopen van een nieuwe klachtenprocedure of vervangende schriftelijke toestemming van Meester Advocaten B.V.

4.     Financieel
4.1 Mogelijk ten overvloede wijst Meester Advocaten B.V. volledigheidshalve op het bestaan van de mogelijkheid dat een advocaat wordt toegevoegd op grond van de Wet Rechtsbijstand On- en Minvermogenden (WROM). Toevoeging gebeurt door een Raad voor Rechtsbijstand. Deze raden zijn gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Leeuwarden, Den Bosch en Arnhem.

Meester Advocaten B.V. behandelt geen zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Meester Advocaten B.V. gaat niet voor de opdrachtgever na of deze in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Opdrachtgever zal dit zelf (kunnen) verifiëren. Nadere informatie valt daaromtrent te verkrijgen via de Raad voor Rechtsbijstand (http://www.rvr.org). Voor zover opdrachtgever aanspraak zou kunnen maken op gefinancierde rechtsbijstand doet opdrachtgever hiervan afstand bij inschakeling van Meester Advocaten B.V., waarbij het tussen partijen overeengekomen tarief bindend is. Opdrachtgever realiseert zich dat indien deze in aanmerking had kunnen komen voor gefinancierde rechtsbijstand de onderhavige opdracht aan een ander advocatenkantoor had kunnen worden verstrekt (die wel werkzaamheden verricht op basis van gefinancierde rechtsbijstand), waarna opdrachtgever aan dat advocatenkantoor louter een ‘financiële eigen bijdrage’ verschuldigd was en verder niet op basis van uurtarief advocaatkosten zou hoeven maken (dus: aanzienlijk minder advocaatkosten zou hebben hoeven te voldoen).

4.1a Opdrachtgever dient zelf actief na te gaan in hoeverre hij/zij beschikt over een rechtsbijstandverzekering en dient Meester Advocaten B.V. daarop te wijzen. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk tussen partijen overeengekomen, zal Meester Advocaten B.V. haar werkzaamheden in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever verrichten en het door opdrachtgever opgegeven adres als factuuradres hanteren, waarbij de facturen van Meester Advocaten B.V. op naam van opdrachtgever worden gesteld.
Indien opdrachtgever (al dan niet in een later stadium) aangeeft over een rechtsbijstandverzekering te beschikken dan heeft Meester Advocaten B.V. in beginsel de bereidheid om medewerking te verlenen aan de vergoeding van de advocaatkosten door de rechtsbijstandsverzekeraar en de rechtstreeks daarmee samenhangende handelingen te verrichten. Een en ander laat nadrukkelijk onverlet dat Meester Advocaten B.V. aanspraak houdt op de vergoeding van haar honorarium (in de regel: uurtarief vermenigvuldigd met het aantal declarabele uren) zoals vastgelegd in de opdracht, waarvoor opdrachtgever zelf/persoonlijk instaat. Mocht de rechtsbijstandsverzekeraar van opdrachtgever bijvoorbeeld bereid zijn om € 2.500,00 exclusief BTW aan advocaatkosten te voldoen terwijl volgens de opdrachtbevestiging en de omvang van de werkzaamheden een honorarium van € 3.500,00 exclusief BTW in rekening kan worden gebracht, dan dient het resterende bedrag van € 1.000,00 exclusief BTW door opdrachtgever aan Meester Advocaten B.V. te worden voldaan.

4.2 Indien er met betrekking tot een opdracht een kennismakingsgesprek plaatsvindt is voor dit gesprek hetzelfde uurtarief verschuldigd als het op dat moment geldende standaard uurtarief van Meester Advocaten B.V.
Een kennismakingsgesprek is dan ook niet gratis, tenzij anders luidende schriftelijke afspraken vooraf door Meester Advocaten B.V. kenbaar zijn gemaakt.

4.3 Indien er een kennismakingsgesprek plaatsvindt heeft Meester Advocaten B.V. - om haar moverende redenen - het recht om nadien al dan niet de werkzaamheden voort te zetten. Indien korting op een uurtarief c.q. het honorarium van Meester Advocaten B.V. wordt gegeven (waaronder tevens dient te worden begrepen het hanteren van een lager uurtarief dan het gebruikelijke) geldt een dergelijk afwijkend tarief tot 1 januari van het volgende kalenderjaar. Aan eerder verstrekte kortingen kunnen in de toekomst geen rechten worden ontleend. Behoudens anders luidende afspraken geldt vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar weer het standaardtarief van Meester Advocaten B.V.. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op in het verleden (naar het oordeel van opdrachtgever) niet verstrekte kortingen.

4.4 De uiteindelijk te betalen vergoeding (uurtarief, flexibel tarief en/of korting) wordt altijd vooraf bij de opdracht schriftelijk (per e-mail) door Meester Advocaten B.V. aan opdrachtgever bevestigd. Deze bevestiging is voor beide partijen bindend.

4.5 Meester Advocaten B.V. is niet verantwoordelijk voor uitlatingen gedaan door derden over haar uurtarieven, vaste prijsafspraken en eventuele kortingen. Opdrachtgevers kunnen daarop geen enkele aanspraak maken zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Meester Advocaten B.V.

4.6 Meester Advocaten B.V. zal periodiek tussentijdse declaraties verzenden met betrekking tot de werkzaamheden welke door Meester Advocaten B.V. tot op dat moment zijn verricht. Uit deze tussentijdse declaraties kan opdrachtgever afleiden wat de omvang van de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden is. Indien opdrachtgever van deze werkzaamheden een specificatie wenst, zal Meester Advocaten B.V. deze op eerste aanvraag verstrekken. De (tussentijdse) declaraties zullen in eerste instantie per e-mail worden verzonden.

4.7 Behoudens uitdrukkelijke anders luidende afspraken is over het tarief 8% kantoorkosten en BTW verschuldigd. In geval van spoedeisendheid of andere bijzondere omstandigheden kan op ons tarief een toeslag worden toegepast.

4.8 Meester Advocaten B.V. behoudt zich het recht voor het uurtarief van haar medewerkers jaarlijks per 1 januari te verhogen, zulks in beginsel met een maximum van 5%.

4.9 In voorkomende gevallen behoudt Meester Advocaten B.V. zich het recht voor een voorschot te vragen voor honoraria en/of te maken onkosten en de werkzaamheden niet aan te vangen, dan wel op te schorten tot het moment dat het voorschot is voldaan.

4.10 Het kan voorkomen dat een zaak om dringende spoed vraagt en dat daardoor andere werkzaamheden opgeschort dienen te worden. Ook kan het nodig zijn dat er bijvoorbeeld in de avonduren, in het weekend of op een erkende feestdag gewerkt dient te worden om de belangen van opdrachtgever optimaal te behartigen. Voor dit soort situaties wordt het reguliere tarief van Meester Advocaten B.V. met maximaal 25% verhoogd. Een dergelijke verhoging kan echter niet eerder aan de orde zijn voordat Meester Advocaten B.V. opdrachtgever voorafgaand aan de werkzaamheden heeft geattendeerd en/of een en ander een logisch gevolg is van de verstrekte opdracht.

Indien vorenstaande nog vragen bij opdrachtgever oproept is Meester Advocaten B.V. vanzelfsprekend gaarne bereid een en ander nader aan opdrachtgever toe te lichten.

4.11 Behoudens bijzondere omstandigheden, aan te tonen door de opdrachtgever, dienen betalingen uitsluitend per bank te geschieden.

4.12 Behoudens uitzonderingsgevallen wordt een betalingstermijn van 14 dagen in acht genomen. Binnen de aangegeven betalingstermijn dienen de declaraties te zijn voldaan en dient dit bedrag ook volledig op de bankrekening van Meester Advocaten B.V. te zijn bijgeschreven.

4.13 Meester Advocaten B.V. behoudt zich het recht voor de werkzaamheden te staken – in iedere stand van de procedure – indien haar declaratie(s) niet tijdig worden betaald en/of er een betalingsachterstand is opgetreden.

4.14 Mocht opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn tot volledige betaling zijn overgegaan, dan is opdrachtgever naast buitengerechtelijke kosten een wettelijke (handelstransactie)rente verschuldigd ingevolge de Europese Richtlijn Handelstransacties nr. 2000/35/EG, alsmede de op basis van deze richtlijn vastgestelde art. 6:119 a BW. Opdrachtgever erkent dat inschakeling van Meester Advocaten B.V. in het onderhavige geval een zogenaamde handelstransactie betreft c.q. dat opdrachtgever deze (handelstransactie)rente verschuldigd is.

4.15 Bij te late voldoening van de declaratie(s), zal de gedane betaling in eerste plaats strekken ter voldoening van de openstaande wettelijke (handelstransactie)rente. Na voldoening van de openstaande wettelijke rente zal het restantbedrag van de betaling worden aangewend tot voldoening van de gedeclareerde hoofdsom.

4.15a Betalingen aan Meester Advocaten B.V. dienen te geschieden met uitsluiting van het recht van opschorting of verrekening.

4.16 Indien opdrachtgever in zijn betalingsverplichting jegens Meester Advocaten B.V. meer dan twee maanden heeft laten verstrijken na vervaldatum van de declaraties is Meester Advocaten B.V. gerechtigd een verhaalsonderzoek door een derde partij te laten verrichten. Indien van dit recht gebruik wordt gemaakt kunnen de kosten, welke in de praktijk rond de € 400,00 excl. BTW liggen, door Meester Advocaten B.V. op de opdrachtgever worden verhaald.

4.17 Indien korting op het reguliere uurtarief wordt verstrekt c.q. een lager uurtarief dan het standaard uurtarief in rekening wordt gebracht dan geldt deze korting c.q. dit lagere tarief uitsluitend in geval tijdige betaling van de declaraties van Meester Advocaten B.V. plaatsvindt. De korting c.q. het lagere uurtarief vervalt met terugwerkende kracht wanneer achtereenvolgens twee betalingsherinneringen zijn gezonden waarvan de daarin gestelde betalingstermijnen zijn verstreken.

4.18 Bij het einde van de werkzaamheden worden de vorderingen van Meester Advocaten B.V. op opdrachtgever, ongeacht enige eerdere c.q. andere afspraak, ineens opeisbaar en is Meester Advocaten B.V. gerechtigd binnen de wettelijke grenzen gebruik te maken van haar retentierecht.

4.19 Eventuele door Meester Advocaten B.V. verstrekte kortings-, flexibele en/of vaste prijsafspraken gelden eenmalig en gelden niet in combinatie met andere kortings- en/of vaste prijsafspraken of voor toekomstige werkzaamheden.

4.20 Indien opdrachtgever het onverhoopt niet eens zou zijn met de hoogte van de door Meester Advocaten B.V. toegezonden declaratie(s), dan dient dit binnen één maand na ontvangst kenbaar te worden gemaakt bij de behandelend advocaat/jurist bij gebreke daarvan accepteert opdrachtgever de toegezonden declaraties.

5. Overig
5.1 Op grond van de huidige Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 27 april 2016 (Verordening 2016/679), is beroepsmatig gebruik van de gegevens van opdrachtgever zonder melding toegestaan. Daarnaast zal er van de gegevens van opdrachtgever gebruikgemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel strijdig belang (met opdrachtgever als cliënt).

5.2 Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door kantoor in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

5.3 Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming in de uitvoering van de opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie(s) worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.

5.4 Niet alleen de opdrachtnemer Meester Advocaten B.V., maar ook door Meester Advocaten B.V. ingeschakelde personen kunnen zich beroepen op deze algemene voorwaarden.

Contactgegevens

Meester Advocaten
Foeliestraat 18
1011 TM  Amsterdam

t: +31 (0)20-409 55 55
f: +31 (0)20-409 54 44
e-mail: info@meesteradvocaten.nl

Algemene voorwaarden