Beslissing op aanvraag

Ad a. Vergunning wordt afgewezen op grond van Wet Bibob
Op grond van de aan het bestuursorgaan overlegde stukken bestaat de mogelijkheid dat het bestuursorgaan van mening is dat er sprake is van 'ernstig gevaar' dat de vergunning mede gebruikt zal worden om o.a. uit gepleegde strafbare feiten verkregen voordelen te benutten. Op dat moment is het bestuursorgaan niet verplicht om de kwestie aan het Landelijk Bureau Bibob voor te leggen en is het toegestaan om de vergunning te weigeren. Uiteraard dient hierbij wel de nodige zorgvuldigheid te worden betracht en mag de weigering op grond van de Wet Bibob slechts plaatsvinden indien deze niet op een andere grond (bijvoorbeeld de weigeringsgronden zoals genoemd in de Drank- Horecawet) had kunnen plaatsvinden.