ontheffingsaanvraag

Het is verstandig om voorafgaand aan het aanvragen van een horecavergunning of ontheffing eerst bij de gemeente na te gaan of hiervoor standaardformulieren bestaan.
Indien de gemeente de indiening van vergunning- of ontheffingsaanvraag per standaardformulier voorschrijft bestaat de mogelijkheid dat er bij de aanvraag nog relevante informatie moet worden verstrekt waarvoor het formulier geen ruimte laat. In dergelijke gevallen kan het verstandig zijn om een aanvullende brief bij de aanvraag te voegen waarin u deze aanvullende informatie bijvoegt. Deze situatie komt bijvoorbeeld regelmatig voor bij het aanvragen van een gebruiksvergunning. Indien de gemeente geen standaardformulier voorschrijft moet de aanvraag nog steeds aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen.

De aanvraag dient tenminste te bevatten:
De naam en het adres van de aanvrager;
De dagtekening (datum).

Tevens moet duidelijk uit de aanvraag blijken wat voor soort vergunning of ontheffing wordt aangevraagd.
Ook dienen er de nodige papieren te worden verstrekt die voor de vergunningsaanvraag vereist zijn (bijvoorbeeld Verklaring Sociale Hygiëne bij de aanvraag van een drank- en horecavergunning, een terrastekening bij het aanvragen van een terrasvergunning, etc.)