Termijn van afdoening

In de meeste gevallen dient het bestuursorgaan binnen 8 weken nadat de aanvraag volledig is ingediend een beslissing op de aanvraag te nemen. Veel gemeenten laten deze termijn verstrijken.

Voor de aanvraag van een drank- en horecavergunning geldt overigens een afwijkende termijn van 3 maanden waarin het Dagelijks Bestuur een beslissing kan nemen.

Indien het bestuursorgaan niet binnen de afdoeningstermijn een besluit neemt, heeft dit alleen positieve gevolgen voor de aanvrager indien de aanvraag een bouwvergunning betreft. In dat geval is na het verstrijken van de afdoeningstermijn deze vergunning van rechtswege verleend, mits er zich geen bijzondere situaties voordoen zoals afwijking van het bestemmingsplan of een lopende milieuvergunningsprocedure (met bijbehorende zogenaamde aanhoudingsplicht).

In alle andere gevallen heeft de aanvrager er echter weinig voordeel bij dat de gemeente niet tijdig een beslissing op de aanvraag neemt; op dat moment is er alleen sprake van termijnoverschrijding van de kant van het bestuursorgaan. Daarmee is de ondernemer echter nog niet in het bezit van de gewenste vergunning of ontheffing.

Nadat het bestuursorgaan de afdoeningtermijn heeft laten verstrijken bestaat voor de aanvrager de mogelijkheid om een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan in te dienen tegen het niet tijdig beslissen op de aanvraag. Op dat moment wordt dus een tweede procedure gestart naast de aanvraagprocedure. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift leest u hier.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan de aanvrager ook een verzoek bij de rechter indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. In deze procedure kan de aanvrager eisen dat het bestuursorgaan op kortst mogelijke termijn alsnog een beslissing op de aanvraag neemt. Over het algemeen worden dergelijke verzoeken door rechters gehonoreerd, maar wordt het bestuursorgaan in eerste instantie meestal geen sanctie in het vooruitzicht gesteld indien niet alsnog binnen de door de rechter op te leggen termijn een beslissing wordt genomen op de aanvraag.

Naast de mogelijkheid tot het indienen van het bezwaarschrift en het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bestaat ook de mogelijkheid om het bestuursorgaan bij trage besluitvorming civiel rechtelijk aansprakelijk te stellen. Dit laatste zal echter niet altijd tot succes leiden en de verhouding met de gemeente vaak (verder) verstoren.