Aanpassing APV Amsterdam

Door admin op 28-12-2012 16:00

Onlangs is de APV van Amsterdam gewijzigd, naar aanleiding van een lange politieke en maatschappelijke discussie over de horeca in de hoofdstad.

Eén van de belangrijkste onderwerpen die gewijzigd is in de APV is het beleid ten aanzien van terrassen. Zo is in artikel 3.1.2 een nieuwe definitie van terras opgenomen (een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf dat als zodanig herkenbaar is als een gelegenheid waartegen vergoeding dranken worden geschonken of spijzen worden verstrekt voor directe consumptie ter plaatste).

Tevens in de mogelijkheid opgenomen dat de burgemeester zelf de looptijd van een vergunning bepaalt, zodat deze niet meer standaard voor drie jaar hoeft te worden verstrekt.

Ook het zogenaamde winterterras is verankerd in artikel 3.14 van de APV. Dit artikel geeft de mogelijkheid in de periode van 1 november tot 1 maart tot uiterlijk 24:00 uur terras te mogen voeren.

In de APV is nu ook een artikel opgenomen (artikel 3.19) dat bepaalt dat de burgemeester gebieden kan aanwijzen waarbij het indienen van een aanvraag om een exploitatievergunning een zogenaamd exploitatieplan moeten worden ingeleverd waarin de maatregelen staan beschreven die de exploitant neemt om overlast in de omgeving van het horecabedrijf als gevolg van de exploitatie van het terras te voorkomen. De ratio achter deze wijzigingen in de APV is dat na veel protest het zogenaamde verbod op sta terrassen uit de APV is geschrapt. Als ruil voor het schrappen van dit verbod zijn echter andere waarborgen in de APV opgenomen, zoals de mogelijkheid een exploitatieplan te verlangen van een exploitant.

Sta-terras

Overigens is het niet de bedoeling dat uit de nieuwe definitie afgeleid zou kan worden dat als er alleen groepen mensen buiten staan, al dan niet met hun consumptie in de hand, al van een terras gesproken kan worden. Daarvoor zullen er ook andere voorwerpen aanwezig moeten zijn zoals tafels en stoelen, banken, statafels en/of parasols. Als een ondernemer dus geen enkele vorm van terras attributen buiten heeft maar wel grote groepen mensen buiten laat staan drinken, dan kan er nog steeds sprake zijn van overtreding van de voorschriften.

Winterterras

Met het verankeren van het winterterras in de APV is het nu het hele jaar toegestaan om een terras te exploiteren, zij het in de periode van 1 november tot 1 maart met beperkte openingstijden. In het onderliggende beleid heeft de gemeenteraad onderscheid gemaakt in zogenaamde woongebieden, uitgaansgebieden en gebieden met een gemengde functie. Afhankelijk van de manier waarop een gebied wordt gekarakteriseerd en aangewezen, kunnen de openingstijden voor winterterrassen verschillen van 20:00 tot 24:00 uur.

Voor Stadsdeel Centrum geldt dat men thans bezig is om na te gaan welke gebieden als woongebieden en welke als uitgaansgebieden of gemengde gebieden aangewezen zullen worden. Houd dit goed in de gaten, gelet op de grote gevolgen die dit voor de mogelijkheden tot (terras)exploitatie met zich mee kan brengen.

Terrasexploitatieplan

De burgemeester krijgt de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen waar door de exploitant inzicht zal moeten worden gegeven in de maatregelen die hij of zij zal treffen om mogelijke overlast van een terras tegen te gaan. Op grond van een dergelijk terrasexploitatieplan beoordeelt de burgemeester of binnen dergelijke gebieden horecabedrijven een terras mogen exploiteren. Het terrasexploitatieplan zal deel uit gaan maken van de voorschriften die aan een vergunning worden verbonden.

Tips: 

  • Let goed op of het Stadsdeel waar uw horecazaak zich in bevindt het gebied waar de zaak in is gelegen aanwijst als woongebied, uitgaansgebied of gemengd gebied, gelet op de gevolgen die dit kan hebben. Een dergelijk besluit kan vatbaar zijn voor bezwaar en beroep.
  • Stelt u zich op de hoogte van het beleid dat de verschillende Stadsdelen maken voor winterterrassen. Hoewel de APV de mogelijkheid geeft dergelijke winterterrassen tot 24:00 uur te exploiteren, kan het Stadsdeel daar dus beleid voor opstellen dat beperktere openingstijden reguleert.
  • Hoewel het verbod op sta terrassen inmiddels is komen te vervallen, betekent dit niet dat terrassen omgebouwd kunnen worden tot volledige sta terrassen. Als er geen terras attributen aanwezig zijn, voldoen terrassen immers niet meer aan de definitie uit de APV en kan dit problemen geven. Zorg er dus altijd voor dat er ook terrasmeubilair aanwezig is.
  • In sommige gebieden kan de burgemeester een terrasexploitatieplan verlangen. Indien u in zo’n gebied een bedrijf exploiteert en de burgemeester wil inderdaad zo’n plan, stelt u zich dan vooraf goed op de hoogte van wat wel en niet kan worden afgedwongen door de burgemeester. Zo kunnen er in beginsel geen voorschriften worden vastgelegd in de vergunning (of een exploitatieplan) die geluid reguleren, omdat dit in de Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit reeds sluiten is gereguleerd. Win zo nodig deskundig advies in.
08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011