NOW-regeling; waarop moet u letten?

Door admin op 19-10-2020 13:55

Veel werkgevers in de horecabranche hebben gebruik gemaakt van de NOW-regeling teneinde een deel van de loonkosten gecompenseerd te krijgen. Inmiddels zijn de aanvraagperioden van de NOW 1 en NOW 2 verstreken. Per 1 oktober 2020 geldt de NOW 3. De NOW 3 kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages.

Definitieve aanvraag indienen

Let erop dat de ingediende aanvragen slechts voorlopige aanvragen betreffen. Vergeet dus niet een definitieve aanvraag in te dienen. In sommige gevallen is een accountantsverklaring nodig (voorschot boven de € 100.000,- of bij vaststelling van een subsidie van € 125.000,- of meer) en in de andere gevallen volstaat een verklaring van een derde die de omzetdaling bevestigt (administratiekantoor, belastingadviseur etc.). Dit moet, afhankelijk van de periode waarin u de voorlopige aanvraag heeft ingediend, nog dit najaar (2020) of in het voorjaar van 2021. Indien u bijvoorbeeld een tegemoetkoming heeft ontvangen voor de eerste aanvraagperiode maart t/m mei 2020, kunt u vanaf 7 oktober jl. de definitieve berekening doen en de definitieve aanvraag indienen. Dient u geen definitieve aanvraag in, dan moet het gehele voorschotbedrag worden terugbetaald.

Keer géén bonus uit

Een ander belangrijk punt is het uitkeren van bonussen. Een van de voorwaarden bij de NOW- regelingen is dat er geen bonus uitgekeerd mag worden aan de Raad van Bestuur, directie en bestuur. Bonussen aan gewone medewerkers die behoren bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan. Bij overtreding hiervan verliest u het gehele subsidiebedrag. Overigens is het nog de vraag hoe om te gaan met een (rechtsgeldig overeengekomen) bonusregeling met bijvoorbeeld de directie in het geval aan de betreffende voorwaarden (en/of targets) is voldaan. Een beroep op de NOW maakt immers de overeengekomen bonusregeling op zichzelf niet ongeldig. Dit zal nog wel een punt van een (juridische) discussie worden.

NOW én bedrijfseconomisch ontslag

Bij NOW 1 en NOW 2 gelden een korting bij bedrijfseconomisch ontslag. Bij NOW 3 wordt bij bedrijfseconomisch ontslag geen loonkosten in mindering gebracht op de subsidie. Ook de korting van 5% op het subsidiebedrag bij collectief ontslag in combinatie met het ontbreken overeenstemming met vakbonden vervalt. Kortom, bij NOW 3 ontvangt werkgever het volle subsidiebedrag ook bij bedrijfseconomisch ontslag zolang de betreffende werknemer in die betreffende periode daadwerkelijk op de loonlijst staat.

Inspanningsverplichting bij NOW 3 én bedrijfseconomisch ontslag

Let op: nieuw is dat de werkgever een inspanningsverplichting heeft om werknemer van werk naar werk te helpen/te begeleiden. Als werkgever bent u alsdan verplicht om in het subsidietijdvak waarin u het bedrijfseconomische ontslag aanvraagt contact op te nemen met de UWV telefoon NOW (088-898 2004). Deze inspanningsverplichting geldt ook indien na het indienen van de voorlopige ontslagaanvraag een vaststellingsovereenkomst met de werknemer wordt gesloten. Doet u dit niet, wordt er 5% gekort op het subsidiebedrag.

De vraag is overigens hoe deze inspanningsverplichting van werkgever er in de praktijk exact uit komt te zien. Er is aangekondigd dat dit wordt gecontroleerd, althans er getoetst wordt, of er contact is geweest met het UWV. De precieze uitwerking van NOW 3 is nog niet bekend, deze wordt medio oktober verwacht.

Wij houden de ontwikkelingen voor u nauwlettend in de gaten!

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011