Amsterdam: Nieuwe gebiedsvisies horeca met mogelijk grote gevolgen!

Door admin op 19-06-2020 12:56

Enkele dagen geleden is via een vergadering van de stadsdeelcommissie gebied Oud-Oost kenbaar gemaakt dat er in Amsterdam per ‘’deelgebied’’ een gebiedskader zal worden opgesteld waarin de huidige bedrijfsactiviteiten van o.a. de horecabedrijven en de door de gemeente “gewenste situatie” wordt weergegeven.

In dit kader zijn de stadsdelen nu gevraagd om met gebieden, wijken en/of straten te komen waar een discrepantie is tussen horeca en de buurt. Is er ergens te veel horeca, of te weinig (dan wel de verkeerde horeca in relatie tot de buurt), dan dient dit in kaart te worden gebracht. Ook (de gewenste) ontwikkelingen in de omgeving zullen worden geïnventariseerd waarbij tevens aandacht is voor de vraag welke instrumenten daarvoor kunnen worden ingezet.

Tevens wordt hierbij geanticipeerd op de ontwikkelingen vanuit de nieuwe Omgevingswet. Mede op grond van deze wetgeving worden volgens de gemeente Amsterdam (waarschijnlijk) nieuwe horecaclassificaties geïntroduceerd, te weten:

  1. Licht;
  2. Regulier;
  3. Midden-zwaar;
  4. Zwaar.


Binnen de specifieke classificatie mogen nader te omschrijven horeca-activiteiten plaatsvinden. De gemeente Amsterdam denkt nog na om ook sluitingstijden daaraan toe te voegen, maar hierover vindt nog intern discussie plaats.

In onze weblog van 29 april 2019 schreven wij al eerder over deze nieuwe horecacategorie-indeling waarbij de specifieke horeca-activiteiten centraal staan. De gemeente Amsterdam overweegt daarbij om alle activiteiten te wegen die impact hebben op de omgeving van het horecabedrijf.

Verder zal er een nieuwe vergunning worden geïntroduceerd, te weten een nieuwe omgevingsplanactiviteitenvergunning. Deze vergunning maakt het mogelijk om te toetsen welke effecten een ingediend horecaconcept heeft op het woon- en leefklimaat, naast de toestemming die nodig is vanuit het omgevingsplan. De intensiteit van de bewuste activiteit wordt dus (mede) bepalend. Het is nog onduidelijk welke gemeentelijke afdeling zich met deze vergunning zal bezighouden, mogelijk de afdeling Ruimte en Duurzaamheid.

Stadsdeel Oost loopt, via een pilot, op deze ontwikkelingen vooruit waarbij per gebied/wijk/locatie in ieder geval in kaart wordt gebracht:

  1. Huidige situatie van horeca in dat gebied;
  2. De visie, maar ook concrete wensen en uitgangspunten met betrekking tot de ontwikkeling van horeca in dat gebied.

Niet alleen in het stadsdeel Oost wordt een dergelijke pilot gestart, maar ook in andere stadsdelen is deze mogelijkheid. Stadsdeel Oost is in dit kader (toevallig) het eerste stadsdeel waarin een dergelijke pilot en de nieuwe categorisering van de horeca voor de eerste maal in een commissievergadering aan de orde wordt gesteld (het toetsingskader horeca Plein '40-'45 daargelaten). Er zullen naar verwachting dan ook meerdere pilots en stadsdelen volgen.

De pilot in Oost zal voor de (betere) horecaondernemer waarschijnlijk weinig consequenties hebben. Er is in dit kader zelfs over (beperkte) uitbreidingsmogelijkheden van horeca gesproken. In andere gebieden/stadsdelen zal dat echter aanzienlijk anders kunnen liggen. Hetzelfde zou immers kunnen worden toegepast om bepaalde categorieën (ongewenste horeca) middels die omgevingsplanactiviteitenvergunning te beperken.

De nieuwe aanpak lijkt voer voor discussie, bijvoorbeeld als het vigerend bestemmingsplan de categorie ‘’Restaurant’’ toestaat, maar er feitelijk sprake is van een exploitatie die volgens de gemeente niet moet worden opgevat als ‘licht’ maar bijvoorbeeld ‘regulier’. Een overgang van de huidige bestemmingsplancategorieën naar deze nieuwe categorieën lijkt daarbij ook vatbaar voor willekeur. In dit kader wordt bijvoorbeeld door de gemeente Amsterdam al gesproken over het bewerkstelligen van ‘’diversiteit’’ binnen de horeca. Terecht werd daarbij in de commissievergadering opgemerkt dat bij het Juridisch Bureau alle alarmbellen gaan rinkelen als het nieuwe beleid zou neigen naar "branchering". Deze wijzigingen zal in onze ogen een enorme impact hebben op de Amsterdamse horeca. 

Ons kantoor verstrekt advies aan individuele horecaondernemers hoe op deze ontwikkelingen zou kunnen worden geanticipeerd.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011