CAO KHN 2010-2012: voorkom problemen met verlenging van arbeidsovereenkomsten!

Door admin op 09-05-2012 07:34

De CAO KHN 2010-2012 is inmiddels per 1 april 2012 afgelopen. Eén en ander heeft een aantal gevolgen voor u als horecaondernemer:

  • voor huidige arbeidsovereenkomsten die nog doorlopen (bijvoorbeeld:onbepaalde tijdscontracten) blijven de afspraken uit de CAO aangaande arbeidsvoorwaarden nawerken in de arbeidsovereenkomst;
  • is er sprake van een incorporatiebeding (een beding op grond waarvan de CAO uitdrukkelijk op de arbeidsovereenkomst van toepassing wordt verklaard) in de arbeidsovereenkomst dan is de gehele CAO direct van toepassing op de arbeidsrelatie voor zolang deze doorloopt;
  • voor arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd die aflopen geldt bijvoorbeeld de verlengingsmogelijkheid van arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd van in totaal 6 keren met een maximum van 5 jaren niet meer! Men dient terug te vallen op het wettelijke regime;
  • voor nieuw te sluiten arbeidsovereenkomsten geldt de oude CAO in beginsel niet meer.


KHN en de vakbonden hebben – gelet op de gevolgen voor de horecaondernemers en werknemer – afgesproken dat gedurende de periode tussen 1 april en 30 april 2012 er sprake is van een overgangsperiode en arbeidsovereenkomsten die in deze periode van rechtswege afliepen op basis van de oude CAO 2010-2012 nog konden worden verlengd voor in totaal 6 keren met een maximum van 5 jaar. Deze periode is inmiddels verstreken waardoor thans moet worden teruggevallen op het wettelijk systeem.

Krachtens de wet is het slechts mogelijk om een drietal overeenkomsten van bepaalde tijd met een werknemer te sluiten voor de maximale duur van 3 jaren, waarna een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd zal ontstaan. Let op: bij verlenging van de arbeidsovereenkomst dient u per 1 mei 2012 uit te gaan van het wettelijks systeem. Verlengt u een arbeidsovereenkomst voor de vierde keer, of is de totale duur langer dan drie jaren, dan ontstaat een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd met alle gevolgen van dien! Uw werknemer kan hierop ook later nog een beroep doen. Het is dus belangrijk dit goed in de gaten te houden!

Hetzelfde geldt voor de in de CAO KHN 2010-2012 opgenomen afwijking terzake de wettelijke proeftijd. Ook hier geldt sinds 1 april 2012 in beginsel het wettelijk systeem en niet meer de CAO. Krachtens de wet kan men slechts een proeftijd van maximaal 2 maanden overeenkomen bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die is aangegaan voor 2 jaar of langer. In de andere gevallen (een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die is aangegaan voor korter dan twee jaar of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarvan het einde niet op een kalenderdatum is bepaald) kan slechts een proeftijd overeengekomen worden van 1 maand. Bovendien dient de proeftijd vooraf schriftelijk overeengekomen te zijn! Niet kan worden verwezen naar de CAO. De proeftijd moet dan ook uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen.

Voor meer vragen en antwoorden over de gevolgen van de CAO loze periode, kunt u tevens kijken op de website van KHN: http://www.khn.nl/content-template/-/asset_publisher/qJ4e/content/vraag-en-antwoord-over-cao-loze-periode/ en http://www.khn.nl/documents/10156/2862850/Geen+cao+en+wat+geldt+er+dan.pdf

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011