Nieuwe Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Door admin op 01-11-2013 14:47

Op 1 november 2013  zal de handhavingsstrategie Drank- en horecawet gemeente Amsterdam in werking treden. In deze strategie is aangegeven op welke wijze om zal worden gegaan met het overtreden van de diverse regels van de Drank- en horecawet. Het opstellen van dit stuk vloeit mede voort uit het feit dat de toezicht op de naleving van de Drank- en horecawet is overgegaan naar de gemeente (dus niet langer door de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) als wel dat het handhavingsinstrumentarium van de gemeente is uitgebreid. Met de nieuwe regelgeving kunnen bijvoorbeeld vergunningen tijdelijk worden geschorst indien de regels worden overtreden.

De uitgangspunten van de handhavingsstrategie behelzen de volgende:

  1. Afname van toezichtlast;
  2. Aantoonbaar beter handhaven van regels;
  3. Uniform en eenduidig toezicht en handhaving.

Dit zijn exact dezelfde uitgangspunten als gelden voor de Handhavingsstrategie Publiektoegankelijke Inrichtingen Amsterdam 2012, welke in 2012 per 1 september 2012 in werking zijn getreden.

Ook in deze strategie voor de Drank- en horecawet zijn 3 categorieën opgenomen.

Categorie 1 overtredingen

Categorie 1 betreft de zogenaamde standaard overtredingen zoals het niet aanwezig zijn van een leidinggevende, de verkoop van alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse enzovoorts. Bij deze overtredingen wordt een last onder dwangsom met een werkingstermijn van één jaar voor horecazaken en slijterijen opgelegd. Hierbij geldt dat de eerste stap het opleggen van de last onder dwangsom is, de tweede stap het innen van de last onder dwangsom, en de derde stap het intrekken van de vergunning voor onbepaalde tijd is. De laatste stap wordt opgelegd indien binnen een jaar driemaal een categorie 1 overtreding is begaan.

Overigens geldt voor overtredingen van de Drank- en horecawet door levensmiddelenwinkels, warenhuizen, traiteurs in verband met de verkoop van zwak alcoholische dranken aan minderjarigen een bestuurlijke boete. Onder omstandigheden kan een dergelijke boete oplopen tot circa €5.500,-.

Categorie 2 overtredingen

Categorie 2 betreft de ernstiger overtredingen als het onder invloed zijn van personeel, het aanwezig hebben dan wel toelaten van dronken bezoekers als wel de alcoholverstrekking aan minderjarigen. Een dergelijke overtreding leidt direct tot schorsing van de vergunning voor één week bij de eerste overtreding, bij de tweede overtreding schorsing van de vergunning voor een maand en bij de derde overtreding binnen een jaar intrekking van de vergunning voor onbepaalde tijd.

Categorie 3 overtredingen

De derde categorie overtredingen betreft het zonder drank- en horecavergunning verstrekken van sterke drank alsmede het verstrekken van alcoholhoudende drank na de weigering/intrekking van de drankvergunning. In deze gevallen wordt direct bestuursdwang aangezegd en de ondernemer dient de verstrekking van alcohol onmiddellijk te staken. Gebeurt dit niet dan wordt bestuursdwang toegepast waarbij inbeslagname van de aanwezige drank- en/of feitelijke sluiting van de inrichting kan plaatsvinden.

Er geldt een verjaringstermijn van één jaar. Dat betekent dat indien een jaar sinds de laatste overtreding is verstreken de ondernemer met een schone lei begint.

Voorts geldt dat de gemeente kan afwijken van de te hanteren sancties, met name waarbij er sprake is van verschillende overtredingen tot een zelfde categorie. Ook kan sprake zijn van maatwerk indien de individuele situatie daarom vraagt. Dat hangt van de betreffende omstandigheden van het geval af. De Burgemeester kan in positieve en in negatieve zin afwijken van de Handhavingsstrategie.

Verder geldt dat ondernemers die zich op dit moment in een bepaalde stap van het oude stappenplan bevinden deze met een lei beginnen. Uitzondering daarop zijn de zaken waarbij een bezwaar of beroepsprocedure aanhangig is gemaakt. In die gevallen begint men niet per definitie met een schone lei.

Gezien de inhoud van de nieuwe handhavingsstrategie Drank- en horecawet geldt ook evenals de Handhavingsstrategie in 2012 het beginsel van “three strikes you’re out”. Het is dus van belang om zorgvuldig met de regels om te gaan en adequaat te handelen ter voorkoming van het opgelegd krijgen van een stap dan wel het voorkomen van het opleggen van een vervolgstap. De consequenties zijn immers groot.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011