Amsterdam: Nieuwe bestemmingsplannen 'De Pijp' en 'Noord Zuidlijn - De Pijp' in voorbereiding

Door admin op 12-11-2015 16:48

De Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid is afgelopen september begonnen met het voorbereiden van het nieuwe bestemmingsplan De Pijp. Het huidige bestemmingsplan De Pijp 2005 wordt vervangen. Daarnaast komt er binnen afzienbare tijd een apart bestemmingsplan voor (het westelijk deel van) de Ferd. Bolstraat tussen de Stadhouderskade en de Albert Cuypstraat: bestemmingsplan “Noord Zuidlijn - De Pijp”.

In een bestemmingsplan wordt vastgelegd welke functies waar worden toegelaten. Het bestemmingsplan geeft bijvoorbeeld aan op welke locaties horeca mogelijk is en waar niet. Tevens geeft het bestemmingsplan aan welke vormen van horeca waar mogelijk zijn.

Daarnaast geeft het bestemmingsplan ook regels voor het gebruik van binnentuinen, de verdeling van woonruimte, mogelijk ander gebruik van panden als bijvoorbeeld detailhandel en mogelijkheden tot het omzetten van toegekende bestemmingen naar andersoortig gebruik.

Het stadsdeel begon het proces voor het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan De Pijp met een informatieavond waarop vooral veel omwonenden afkwamen. De tendens onder de omwonenden, vooral ten aanzien van horeca, dat er momenteel veel overlast wordt ervaren en dat bij omwonenden het idee leeft dat het stadsdeel niet of nauwelijks handhaaft en op klachten reageert.

Opmerkelijk genoeg wordt nu deze inspraakavond ook voorgespiegeld als een inspraakavond over het bestemmingsplan Noord Zuidlijn - De Pijp, terwijl op die avond expliciet aan de orde is geweest dat dit bestemmingsplan er juist buiten viel.

Het stadsdeel gaf met betrekking tot het bestemmingsplan De Pijp aan in bepaalde, drukke straten uitbreidingsmogelijkheden voor horeca 4 (restaurants, lunchrooms en dergelijke) mogelijk te willen maken, maar dit zeker eerst aan omwonenden voor te willen houden.

Naar verwachting zal het bestemmingsplan strenge regels geven voor het gebruik van de binnentuinen in De Pijp. Commercieel gebruik in welke vorm dan ook zal naar alle waarschijnlijkheid niet worden toegestaan en er wordt beoogd de bebouwing in de binnentuinen terug te dringen.

Uiteindelijk zal deze eerste inventarisatieronde moeten uitmonden in een nota van uitgangspunten. Deze nota van uitgangspunten wordt vervolgens verwerkt in een voorontwerp bestemmingsplan. Op dit voorontwerp bestemmingsplan kunnen inspraakreacties worden ingediend. De volgende stap is dat er een ontwerpbestemmingsplan wordt gemaakt. Op dit ontwerpbestemmingsplan kunnen vervolgens zienswijzen worden ingediend. Wordt het bestemmingsplan vastgesteld zonder de zienswijze te honoreren, dan kan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan vervolgens beroep worden aangetekend bij de Raad van State. Let wel: De termijn voor het indienen van een zienswijze en voor het aantekenen van beroep is strak en kan niet overschreden worden. Deze termijn bedraagt altijd 6 weken.

Overigens zijn deze stappen met betrekking tot het bestemmingsplan De Pijp in het proces nog ver weg: naar verwachting zal het bestemmingsplan De Pijp pas in 2018 daadwerkelijk definitief worden vastgesteld.

Het bestemmingsplan “Noord Zuidlijn - De Pijp” zal echter aanzienlijk eerder worden vastgesteld. Een ontwerpbestemmingsplan is onlangs voorgelegd aan de gemeenteraad om ter inzage te laten leggen voor het gebied Noord Zuidlijn - De Pijp.

(Horeca)ondernemers doen er verstandig aan het proces van totstandkoming van het bestemmingsplan nauwlettend te volgen. Het stadsdeel is niet verplicht om gebruikers of eigenaren van het pand op de hoogte te stellen van een eventuele andere bestemming op het pand. Zo kan een horecabestemming ook weg worden bestemd zonder dat een eigenaar of gebruiker daarvan op de hoogte gebracht hoeft te worden, anders dan door publicatie van het (ontwerp)bestemmingsplan. Ook mogelijkheden voor bebouwing, verbouw en andere vormen van gebruik worden in het bestemmingsplan vastgelegd.

Tips:

  • Houd goed de publicaties van het stadsdeel over het tot stand komen van dit bestemmingsplan in de gaten, bijvoorbeeld via www.amsterdam.nl of via het stadsdeel nieuws. Ook op onze website zal waar mogelijk melding worden gemaakt van bijeenkomsten.
  • Neem de moeite om naar informatie avonden en in inspraakavonden te gaan. Vaak komen op dergelijke avonden veel mensen af die kritisch zijn over bestaande horeca en uitbreidingsmogelijkheden voor horeca en het is goed als daar ook een ander geluid te horen is. Politici hebben vaak ook behoefte aan input van ondernemers als tegenwicht voor de input van bewoners.
  • Ga bij publicatie van het voorontwerp bestemmingsplan en het ontwerp bestemmingsplan na of het eigen pand goed in het bestemmingsplan is opgenomen en de gebruiksmogelijkheden niet worden beperkt. Naast de mogelijkheid dat het stadsdeel bewust bepaald gebruik niet meer toe wil staan, maakt het stadsdeel ook weleens fouten en vergeet bestaand gebruik als zodanig in een nieuw bestemmingsplan op te nemen. Dit kan later voor veel problemen zorgen. Men doet er dan ook verstandig aan het bestemmingsplan vooraf goed door te lopen om te bezien of de bestaande rechten wel worden behouden.
08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011