Risico’s van het structureel te laat betalen van de huurpenningen

Door admin op 26-07-2017 16:29

Van de huurder (van een horecabedrijfsruimte) mag worden verwacht dat deze tijdig aan diens huurbetalingsverplichting voldoet. Er leeft bij huurders (maar ook bij verhuurders) de gedachte dat het onregelmatig, dus niet altijd tijdig, betalen van de huurpenningen 'geoorloofd' is, zolang de huurachterstand maar niet meer dan drie maanden zou bedragen. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch denkt daar in een recent arrest anders over, zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:3246.

Wat speelde daar? Een exploitant van een (cocktail-)bar huurde een bedrijfsruimte van een brouwerij en liet een betalingsachterstand in de huurpenningen ontstaan. De gemiddelde overschrijding van de betalingstermijn bedroeg in 2008 twee dagen, in 2009 zeven dagen en uiteindelijk oplopend tot gemiddeld circa dertig dagen. Ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding bedroeg de huurachterstand twee maanden.

Los daarvan zou sprake zijn geweest van een schending van een drankafnamebeding.

Het Hof was van oordeel dat het enkele feit dat stelselmatig en structureel huurpenningen te laat werden betaald, voldoende grondslag vormde om de huurovereenkomst te ontbinden. Een totale huurachterstand van drie maanden was daarvoor niet noodzakelijk.

Het Hof overweegt daarbij dat in beginsel iedere tekortkoming in de nakoming van de huurverplichtingen de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. De bewuste ontbinding was in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. Verder is van belang dat zelfs indien de huurachterstand geheel zou zijn voldaan ten tijde van de zitting, dit geen afbreuk zou doen aan het feit dat er in de periode daarvoor de huurder tekort is geschoten in zijn verplichtingen, dus wanpresteerde en daardoor nog steeds ontbinding van de huurovereenkomst zou kunnen plaatsvinden.

Hoewel valt af te vragen of het arrest identiek had geluid indien er geen discussie zou hebben gespeeld omtrent de eventuele schending van de drankafnameverplichting levert dit arrest (weer) een voorbeeld op van de risico’s die huurders nemen indien zij stelselmatig de huurpenningen te laat voldoen.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011