Amsterdam: stand van zaken terugdringen terrassen

Door admin op 02-05-2019 16:55

Zoals wij reeds in een recente weblog hebben gemeld is de gemeente Amsterdam druk doende om horecaterrassen te beperken. Enkele voorbeelden:

Bevriezing terrassen centrum Amsterdam

De gemeente heeft op 4 april 2019 kenbaar gemaakt dat met onmiddellijke ingang terrassen in het centrum van Amsterdam niet mogen worden uitgebreid en nieuwe terrassen zullen worden behandeld volgens een “maatwerkprocedure”. Onder meer geeft de gemeente als reden aan dat het aantal voetgangers in Amsterdam toeneemt en meer doorloopruimte bij terrassen nodig is.

Terrassenplannen conserverend /beperkend

Daarnaast past de gemeente steeds vaker “buurtgericht terrassenbeleid” toe in de vorm van vastgestelde “terrassenplannen” waarin per gebied specifiek wordt aangegeven wat de afmetingen van terrassen mogen zijn. Recente voorbeelden daarvan zijn onder meer de terrassenplannen Amstel, Nieuwezijds Voorburgwal Zuid, Frans Halsbuurt, Albert Cuypstraat en de Van Woustraat. In het laatste geval is bijzonder dat de gemeente in dit plan aanvoert dat de “optelsom” van de terrassen” een zodanige impact heeft op het woon- en leefklimaat ter plaatse, waardoor uitbreiding van terrassen in dit gebied volgens de gemeente niet aan de orde kan zijn.

Nieuw beleid met betrekking tot terrassen blijkbaar “afgerond”

Uit recente stukken van de gemeente Amsterdam blijkt verder dat de gemeente bezig is met het opstellen van een ‘Stedelijk Beleidskader horeca en terrassen’. In deze stukken wordt aangegeven dat bepaalde centrale onderwerpen moeten worden uitgewerkt, maar ten aanzien van het beleidsonderdeel “terrassen” staat vermeld “afgerond”.

Niet verlengen maatwerkvergunningen

Weer een andere methode om terrassen te beperken komt tot uiting in het 1012-gebied, waarin recent door de gemeente schriftelijk aan een aantal ondernemers kenbaar is gemaakt dat er met ingang van 1 maart 2021 niet langer maatwerkvergunningen zullen worden afgegeven voor de huidige terrassen. Blijkbaar wijzigt de gemeente Amsterdam haar maatwerkvergunningenbeleid. Letterlijk wordt aangegeven dat de gemeente streeft naar het beter in balans krijgen van het gebied. Een voorbeeld daarvan is het terugbrengen van situaties die afwijken van “het geldende beleid”. Blijkbaar wordt “maatwerkvergunningenbeleid” door de gemeente in dit kader niet als “beleid” opgevat.

De bovengenoemde ontwikkelingen lijken onderdeel uit te maken van een breder door de gemeente geuite wens om de drukte in de stad tegen te gaan. Het valt af te vragen of de methodes die de gemeente Amsterdam toepast om dit doel te bereiken juridisch geoorloofd zijn.

Onze voorspelling is dat er nog meer maatregelen vanuit de gemeente Amsterdam zullen volgen, welke voorsorteren op het nieuwe horecabeleid en de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast verwachten wij dat een aantal van de door gemeente genomen maatregelen in dit kader waarschijnlijk geen stand zullen houden. We houden de ontwikkelingen nauwgezet bij.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011