Bingo in het horecabedrijf; wat mag wel en wat mag niet?

Door admin op 17-10-2016 10:59

In een horecalokaliteit zijn alle activiteiten die vallen onder de Wet op de kansspelen (nader te noemen: Wok) verboden, behoudens het aanwezig hebben van kansspelautomaten, waarvoor een aanwezigheidsvergunning is afgegeven op grond van de Wok. Een bingo valt onder de Wok en deze activiteit is dan ook verboden in een horecalokaliteit die op de vergunning staat.

Maakt het dan nog uit of er wel of geen alcohol wordt geschonken? Met het (tijdelijk) niet schenken van alcoholhoudende drank tijdens de bingo, wordt het probleem niet opgelost. De aanwijzing van een lokaliteit in de drankvergunning is permanent; het maakt dus niet uit of er op enig moment geen alcohol wordt verstrekt. De lokaliteit waar de bingo gehouden wordt zal dus niet (meer) op de drankvergunning moeten staan. Ook gelden er nog aanvullende eisen, zoals hieronder opgenomen.

Wat valt er onder het begrip “klein kansspel”? De volgende spellen worden als klein kansspel aangemerkt: het kienspel (bingo), het vogelpiekspel, het Rad van avontuur en vergelijkbare, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen vormen van kansspel.

Om echter van een bingo te kunnen spreken, moet voldaan zijn aan vier voorwaarden:

  1. Een bingo kan uitsluitend worden georganiseerd door een Nederlandse vereniging die ten minste drie jaar bestaat;
  2. Deze vereniging heeft een duidelijk doel, omschreven in de statuten (niet zijnde de organisatie van kansspelen);
  3. De bingo moet georganiseerd worden ten dienste van het algemeen belang en het doel mag niet in strijd zijn met het algemeen belang;
  4. Per spelronde/serie of set mag de premie in geld of goederen niet meer zijn dan €400,- en per bijeenkomst mag de gezamenlijke waarde niet meer bedragen dan €1.550,-.

In principe mag alleen een vereniging een bingo organiseren, maar uit een oude uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 april 1986 blijkt dat ook een stichting bingo’s mag organiseren. Een stichting onderscheidt zich namelijk materieel weinig of niet van een vereniging, voor zover wel wordt voldaan aan het overige bepaalde in de Wok, aldus de Afdeling. 

Het organiseren van een bingo is niet vergunning-gebonden. Wel geldt dat de bingo uiterlijk veertien dagen van tevoren moet worden aangemeld bij de gemeente, waarbij de gemeente de bevoegdheid heeft voorschriften vast te stellen ten aanzien van de bijeenkomst, die dan worden opgenomen in een beleidsdocument of gemeentelijke verordening.

Bingo’s die niet aan de vier hierboven genoemde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld in het geval er sprake is van commerciële, bedrijfsmatige bingo’s, kunnen niet aangemerkt worden als kleine kansspelen in de zin van de Wok en vallen dus onder de vergunningplicht van de Wok. Heeft u voor een commerciële bingo geen vergunning, dan wordt de bingo gezien als een illegaal kansspel en bent u strafbaar.

Tips:

  • Let er op dat bij het organiseren van een bingo de lokaliteit waar de bingo gehouden wordt niet (meer) op de drank- en horecavergunning staat;
  • Een niet vergunning-gebonden bingo kan uitsluitend worden georganiseerd door een vereniging of een stichting en deze dient veertien dagen van tevoren gemeld te worden bij de gemeente.
  • Voldoet uw bingo niet aan de vier bovengenoemde voorwaarden, dan kan uw bingo niet aangemerkt worden als een klein kansspel in de zin van de Wok en valt deze bingo onder de vergunningsplicht van de Wok.
08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011