De nieuwe Alcoholwet: horeca-ondernemers let op!

Door admin op 29-04-2021 14:49

Op 1 juli 2021 zal de nieuwe Alcoholwet in werking treden; dit wordt de opvolger van de huidige Drank- en Horecawet. De Alcoholwet brengt een scala van wijzigingen met zich mee. Hieronder zetten wij de belangrijkste voor u als horeca-ondernemer uiteen.

Besluit eisen inrichtingen DHW vervalt

Nu moet u als horeca-ondernemer nog voldoen aan de eisen die staan opgesomd in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. Daarin staat diverse eisen waaraan een horeca-inrichting moet voldoen, zoals de plafondhoogte, de minimale vloeroppervlakte, de eisen over ventilatie, de eisen omtrent toiletten, over het bijschrijving van leidinggevenden op de vergunning en andere zaken. Als de Alcoholwet in werking treedt, zal (vooralsnog) terug worden gevallen op het Bouwbesluit 2012. Wat betekent dit verder voor u?

Plafondhoogte

In de nieuwe Alcoholwet staat geen minimale plafondhoogte meer. Daarvoor wordt vooralsnog teruggevallen op het Bouwbesluit 2012. In dit besluit is bepaald dat de minimale plafondhoogte voor bestaande bouw 2,1 m is, en voor nieuwbouw is dat 2,6 m. Dat betekent in beginsel dat als u een horeca-inrichting heeft met een plafondhoogte van 2,1 m of meer (maar minder dan 2,4 m), u dan wel een drankvergunning kunt aanvragen. Echter, wij zijn wel van mening dat terughoudendheid moet worden getracht ten aanzien van verbouwing. Als uw bestaande bouw namelijk door een verbouwing ‘nieuwbouw’ wordt, dan geldt op basis van het Bouwbesluit 2012 een plafondhoogte van 2,6 m. Dat is dan in uw nadeel en mogelijk heeft dat verstrekkende gevolgen.

Vloeroppervlakte

De minimale vloeroppervlakte van 35 m2 uit het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet blijft behouden en wordt  opgenomen als separaat artikel in de Alcoholwet. Een nieuwe toevoeging is dat de Alcoholwet het straks toelaat dat burgemeesters afwijkende regels kunnen stellen ten aanzien van de minimale vloeroppervlakte; in die zin dat zij hogere eisen mogen stellen. De vraag die daardoor rijst is wat er gebeurt met vergunningen die reeds zijn afgegeven. Bovendien is het de vraag wat er gebeurt als uw horeca-inrichting een vloeroppervlakte heeft 35 m2, maar minder is dan bij verordening wordt geregeld door uw gemeente? Deze nieuwe ‘bevoegdheid’ die gemeenten krijgen roept naar ons idee tal van vragen op. Mogelijk zal een gemeente zorgen voor overgangsrecht, maar dat is vooralsnog geen gegeven.

Ventilatie-eis

Op basis van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet geldt nu nog de eis dat een inrichting een mechanische afvoer dient te hebben. Met de ingang van de Alcoholwet wordt teruggevallen op de eisen uit het Bouwbesluit 2012. Voor bestaande bouw geldt dat de luchttoevoer dan niet meer rechtstreeks van buiten af dient te komen. Dat is dan nog wel het geval voor ‘nieuwbouw’. Wel gelden diverse eisen in het kader van de luchtverversingscapaciteit voor zowel bestaande bouw als ‘nieuwbouw’.

Toiletten

Voor toiletten geldt nu dat ten minste twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig dienen te zijn. Deze dienen aan minimale eisen te voldoen zoals een behoorlijke afsluiting daarvan en een wasbak met kraan om handen te wassen. Als terug wordt gevallen op het Bouwbesluit 2012 zijn voor horecagelegenheden ook minimaal twee toiletruimten vereist. Echter, afwijkende eisen zijn dat de toiletten afhankelijk worden gesteld van de gebruiksfunctie en de vraag of sprake is van een ‘nieuwbouw’ situatie of een bestaande bouw.

Voor bestaande bouw geldt een verplichte toiletruimte met een vloeroppervlakte van minimaal 0,64 m² . De breedte van die vloeroppervlakte is ten minste 0,6 m en de hoogte daarboven is ten minste 2 m. Voor ‘nieuwbouw’ geldt voor de meeste gebruiksfuncties dat een verplichte toiletruimte een minimaal vloeroppervlakte moet hebben van 0,9 x 1,2 m. De plafondhoogte moet minimaal 2,3 m bedragen. De vrije doorgang naar toiletruimte minimaal 0,85 x 2,3.

Het Bouwbesluit 2012 stelt verder geen eisen aan de inrichting van een toiletruimte. Een wastafel is op grond van het Bouwbesluit dus niet verplicht. Een toiletruimte mag toegankelijk zijn via een verblijfsruimte, mits de toiletruimte af te sluiten is door bijvoorbeeld een deur. Een voorportaal is dus niet vereist behoudens uitzondering. Deze uitzondering is van toepassing op gebruiksfuncties bijeenkomst voor alcoholgebruik, die een gebruiksoppervlakte hebben van meer dan 150 m2 en andere bijeenkomstfuncties. Bij deze gebruiksfuncties mag een toiletruimte niet rechtstreeks toegankelijk zijn via een verblijfsruimte.

Bijschrijving leidinggevenden

Dag-leidinggevenden, die geen eigenaar of exploitant zijn, hoeven niet langer bijgeschreven te worden op de vergunning. Dat betekent in het kort dat er dan niet wordt getoetst op de vraag of iemand van slecht levensgedrag is geweest en/of een strafrechtelijk verleden heeft. Wel is een minimale leeftijd vereist van 21 jaar oud en bovendien een diploma Sociale Hygiëne. In eerste instantie lijkt dit een versoepeling, maar deze regeling is wel zo ingestoken dat daarvan bij Algemene Maatregel van Bestuur kan worden afgeweken. Ondanks dat dit in eerste opzicht dus voor een mogelijke reductie van kosten zorgt voor een ondernemer, is het straks wel mogelijk integriteitsgevoelige categorieën aan te wijzen die nog wel een bijschrijving verlangen op de vergunning. Wie of wat deze categorieën zijn, is vooralsnog nog niet bekend. De vraag die verder ook gesteld kan worden is of gemeenten daarvan kunnen afwijken. Veel gemeenten zien namelijk veel categorieën als een risico voor ondermijning.

Aanvraag van vergunning

Op dit moment wordt er alleen aan het Bouwbesluit 2012 getoetst in het kader van een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals een bouwvergunning. Het college is daarvoor het bevoegde bestuursorgaan. Bij de aanvraag van een alcoholvergunning is het de burgemeester die daarover beslist. De vraag rijst dan ook hoe deze bevoegdheidsverdeling zich in de praktijk zal gaan voordoen. Zal een aanvraag van een alcoholvergunning niet beoordeeld en getoetst worden door twee verschillende bestuursorganen? De vraag is dan ook of de burgemeester zelf ook aan het Bouwbesluit 2012 zal toetsen of dat er een ‘afstemmingsbepaling’ zal verschijnen? Op dit moment is daarover nog niets bekend.

Nieuwe weigeringsgronden

Voorts kunnen gemeenten straks bepalen bij verordening om gebieden aan te wijzen die behoren tot een alcoholoverlast gebied. Daarmee worden beperkingen en verboden opgelegd. Op basis daarvan kunnen alcoholvergunningen straks ook worden geweigerd op grond van overlast en aantasting van het woon-en leefklimaat of de gezondheid als gevolg van verstrekking of verkoop van alcohol te voorkomen. De praktijk zal leren onder welke omstandigheden het gerechtvaardigd is om een gebied aan te wijzen tot alcoholoverlast gebied en welke motivering ten grondslag gaat liggen aan mogelijke weigering van vergunningsaanvragen.

Overig

Tot slot worden er nog andere onderwerpen geregeld met de komst van de nieuwe Alcoholwet die onder andere zien op de leeftijdscontrole bij online verkoop, prijsacties, de strafbaarstelling van wederverstrekking van alcohol en stagemogelijkheden.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011