Gefixeerde schadevergoeding bij ontslag tijdens proeftijd: kan dat?

Door admin op 06-03-2012 07:32

Proeftijd: algemeen
De proeftijd is in de wet opgenomen om een mogelijkheid te scheppen voor werkgever en werknemer om gedurende een beperkte tijd proefondervindelijk op de hoogte te raken van elkaars hoedanigheden en van de geschiktheid van werknemer voor de werkzaamheden waarvoor hij is aangenomen.

Een opzegging tijdens die proeftijd verreist geen toestemming van het UVW werkbedrijf en gaat met onmiddellijke ingang in. Verder kent het, afgezien van discriminatoire overwegingen, geen beperkingen in de reden van ontslag. Voorts is in de wet opgenomen dat dit ontslag niet kennelijk onredelijk of onregelmatig kan zijn.

Gelet op dat laatste is het dan ook vreemd te noemen dat de kantonrechter in Utrecht op 8 juni 2011 heeft overwogen dat het ontslag tijdens de proeftijd in strijd zou zijn met het goed werkgeverschap, nu de werkgever de werknemer afrekent op werkzaamheden die hij vóór zijn feitelijke indiensttreding had verricht en de werkgever daarom schadeplichtig achtte. De werkgever moest een gefixeerd schadebedrag betalen.

Goed werkgeverschap bij proeftijd
In hoeverre het goed werkgeverschap een rol speelt bij een proeftijdontslag, dient onderscheid te worden gemaakt na de vraag:
• Is de reden van ontslag in strijd met het goed werkgeverschap?;
• Heeft de werkgever zich tijdens de proeftijd als goed werkgever gedragen?

Gelet op de gevolgen van de strekking van het proeftijdontslag, zoals in de 2e alinea omschreven, kan de stelling worden verdedigd dat er voor goed werkgeverschap alleen ruimte is gedurende de proeftijd, omdat de werknemer dan gewoon bij werkgever in dienst is en werkgever en werkgever zich ten opzichte van elkaar als goed werknemer cq. werkgever dienen te gedragen.
Bij toetsing van de reden van ontslag aan goed werkgeverschap, wordt dan voorbijgegaan aan de terughoudendheid die bij de toetsing van een proeftijdontslag aan de orde is.

In die zin zou de kantonrechter met haar uitspraak van 8 juni 2011 haar boekje wellicht te buiten gaan.

Gefixeerd schadebedrag
Voorts is het de vraag in hoeverre het mogelijk is een gefixeerd schadebedrag vast te stellen. Nu de Hoge Raad in het verleden heeft aangegeven dat de rechter zich bij het vaststellen van het schadebedrag steeds nauwkeurig rekenschap moet geven van concrete omstandigheden en factoren die de hoogte van de vergoeding bepalen en daarvoor ook inzichtelijk verantwoording voor dient af te leggen.

Bij het vaststellen van een gefixeerd (lees: vast/geschat) bedrag, voldoet de rechter logischerwijs niet aan het criterium dat de Hoge Raad onlangs voor het vaststellen van schade in arbeidszaken aan rechters oplegde.

Kortom, het laatste woord is hier niet over gezegd. Binnen het arbeidsrecht wordt dan ook uitgekeken naar een arrest van de Hoge Raad, waarin kenbaar wordt hoe zij over het goed werkgeverschap bij een proeftijdontslag denkt.

Tot die tijd: laat u vóór het geven van een proeftijdontslag adviseren. Meester Advocaten is hiertoe uiteraard bereid.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011