Geuroverlast en handhaving

Door admin op 24-09-2014 12:57

Geuroverlast

Het komt regelmatig voor dat bewoners van woningen die in de nabijheid van een horecazaak zijn gelegen klagen over geuroverlast. De vraag is vervolgens welke eisen er gesteld worden op grond van wet- en regelgeving omtrent geur.

Regels omtrent geur

De regels omtrent geur zijn terug te vinden in het Activiteitenbesluit Milieubeheer en in de Activiteitenregeling Milieubeheer. Hierin staat kortweg aangegeven dat geurhinder dient te worden voorkomen of dient te worden beperkt tot een aanvaardbaar niveau. Wat onder een aanvaardbaar niveau moet worden verstaan wordt vervolgens niet aangegeven. Wel is in de toelichting op het Activiteitenbesluit Horeca (een document opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) aangegeven dat zolang de betreffende activiteit en de emissie in aard en omvang overeenkomen met voedselbereiding in een huishouden, het niet redelijk is hier meer of andere eisen aan te stellen dan voor huishoudens zouden gelden. Oftewel: komt de uitstoot van geur overeen met de uitstoot van een huishouden dan hoeven er in beginsel geen maatregelen te worden getroffen.

Regels in het kader van bedrijfsmatige voedselbereiding

Dit wordt echter anders als er sprake is van bedrijfsmatige voedselbereiding. In die gevallen zullen er wel maatregelen moeten worden getroffen. Daarbij worden er twee mogelijkheden geboden:

  1. Ten minste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen bebouwing een afvoer plaatsen;
  2. Het afvoeren van de dampen en gassen van het bereiden van voedingsmiddelen geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

Voorts geldt dat indien gebruik wordt gemaakt van groot keukenapparatuur de dampen die vrijkomen bij het bereiden van voedingsmiddelen in de ruimte bij grillen, anders dan met houtskool, dan wel frituren of bakken in olie of vet, afgezogen en voordat zij in de buitenlucht worden afgevoerd, geleid door een doelmatig verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter.

Maatwerkvoorschriften

Indien blijkt dat de geurhinder boven een aanvaardbaar niveau komt vanwege het slecht functioneren van bijvoorbeeld de ontgeuringsinstallatie, kan de gemeente een aantal maatwerkvoorschriften opleggen met betrekking tot bijvoorbeeld de uitvoering en het onderhoud van de ontgeuringsinstallatie of de plaats van de afvoerpijp.

Ook behoren eenvoudige maatregelen als het dichthouden van ramen en deuren op specifieke tijdstippen tot de mogelijkheden.

Het aanleggen van een voldoende hoge afvoerpijp of een doelmatige ontgeuringsinstallatie kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Daarnaast doet zich met regelmaat de problematiek voor waar de installatie dient te worden geplaatst. Vaak is er geen mogelijkheid om een afvoerpijp vanuit de begane grond helemaal op het hoge dak te plaatsen omdat dan door diverse woningen heen moet worden gebroken. In dat geval zal naar alternatieven moeten worden gezocht, bijvoorbeeld door de voorgevel. Dat kan evenwel weer bouwvergunningsplichtig zijn en mogelijk in strijd met de eisen van welstand.

Tip

Aan te bevelen is om bij overname van een horecazaak of het wijzigen van de activiteiten van de horecazaak goed na te gaan wat de (on)mogelijkheden zijn van de te plaatsen of aan te passen installatie en afvoerpijpen van de afzuiginstallatie. Daarbij dient met name te worden gekeken in hoeverre de te plaatsen installatie(s) afdoende is, of die bouw- of omgevingsvergunningsplichtig is, maar ook of het bestemmingsplan dit toelaat.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011