Horecapand? “Tijdig agenderen: altijd NEN-certificeren”

Door admin op 09-09-2016 12:36

Een verstandige ondernemer sluit (een totaalpakket van verschillende) verzekeringen af. Voor horecaondernemers worden verzekeringspakketten aangeboden, bijvoorbeeld onder de noemer ‘horecapakket’. Daaronder vallen dan onder meer een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, een inventarisverzekering, een gebouwenverzekering of huurdersbelangenverzekering en eventueel ook een rechtsbijstandsverzekering (tip!). Daarmee is onder andere schade gedekt ten gevolge van wateroverlast, brand, storm enzovoorts.

Wat veel ondernemers wel weten, maar waar niet altijd naar wordt gehandeld, is dat verzekeraars bij horecaverzekeringen zoals voornoemd altijd bepaalde preventievoorschriften opleggen. Bekende preventievoorschriften in de horeca zijn bijvoorbeeld een verplichting om alleen metalen afvalemmers te gebruiken, een verplichting om voldoende gecertificeerde blusmiddelen in het pand aanwezig te hebben, een verplichting om een frituurinstallatie te voorzien van een functionerende maximaalthermostaat en een verplichting om afzuiginstallaties in de keuken tenminste eenmaal per jaar te laten controleren en reinigen. Het ondergeschoven kindje van de preventievoorschriften is vaak de verplichting om de elektrische installatie conform specifieke NEN-bepalingen periodiek te laten certificeren.

In de praktijk leidt dat ertoe dat horecaondernemers met name na brandschade worden geconfronteerd met een verzekeraar die niet overgaat tot uitkering van de geleden schade, omdat niet aan de strikte letter van de preventievoorschriften omtrent NEN-certificeringen is voldaan. Het spreekt voor zich dat de gevolgen voor de ondernemer dan groot kunnen zijn! Het is daarom van belang om deze problemen te voorkomen, door de betreffende bepaling in uw polisvoorwaarden nog eens goed door te nemen. Daarbij geven wij de volgende tips:

  • Een inspectie dient periodiek plaats te vinden, controleer of dat tijdig wordt gedaan (doorgaans iedere drie of vijf jaar).
  • Vaak is een voorwaarde dat uw inspectiebedrijf gecertificeerd dient te zijn om de norm “bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning” te inspecteren; ga daarom na of dat het geval is.
  • In sommige polisvoorwaarden is vereist dat het inspectiebedrijf is aangesloten bij een branchevereniging, ga in dat geval na of uw inspectiebedrijf inderdaad is aangesloten (via de website van Uneto-Vni kunt u dat na gaan).
  • Polisvoorwaarden vereisen inspecties volgens verschillende NEN-voorschriften, zorg daarom dat de inspectie door uw inspectiebedrijf daaraan voldoet (NEN1010 ziet op de veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties en NEN3140 ziet op de wijze waarop de elektrische installatie dient te worden geïnspecteerd).
  • Omdat de elektrische installatie aan de NEN-voorschriften moet voldoen, is het natuurlijk zeer belangrijk om naar aanleiding van een inspectie geadviseerde aanpassingen aan de elektrische installatie ook direct uit te voeren.
  • Vanzelfsprekend is het van belang om de keuringsrapporten van de inspectie goed te bewaren, bij voorkeur op een plek buiten de horecaonderneming. Op die manier wordt voorkomen dat het inspectierapport tijdens een mogelijke brand in rook opgaat.

Indien u onverhoopt toch te maken krijgt met een brand, dan is het belangrijk om weloverwogen te handelen richting de verzekeraar, inclusief deskundige ondersteuning van bijvoorbeeld een hierin gespecialiseerde advocaat. Bij twijfel over juiste nakoming van de (NEN‑)preventievoorschriften, zal de verzekeraar mogelijk niet tot schade-uitkering overgaan!

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011