Amsterdam: nieuw horecabeleid

Door admin op 05-12-2011 09:31

De afgelopen jaren is er in de gemeenteraad veel gedebatteerd over nieuw horecabeleid, met verschillende beleidskaders als uitkomst.

In ieder geval zijn momenteel de volgende beleidswijzigingen van kracht:

Uitbreiding verlaatjes
De burgemeester heeft een proef georganiseerd waarbij een uitbreiding plaatsvindt van de huidige vijf dagen regeling van de openingstijden naar twaalf dagen voor nachtzaken in de uitgaansgebieden op het Rembrandplein en het Leidseplein. Dit betekent dat ondernemers in deze gebieden twaalf maal per jaar verlate openingstijden aan mogen vragen. Deze proef loopt al een tijd en is op 28 juni 2016 nog een keer verlengd voor een half jaar, totdat er meer duidelijk zal zijn over het vervolg op deze proef.

Op dit moment geldt dus dat op grond van artikel 3.15 lid 3 van de APV van de gemeente Amsterdam een bepaald aantal horecazaken, met naam en toenaam genoemd in het betreffende besluit, twaalf maal per jaar de mogelijkheid hebben om de openingstijden te verruimen. Deze mogelijkheid geldt echter niet voor nachtzaken binnen het gebied van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Rembrandplein nu deze de mogelijkheid hebben de openingstijden te verruimen middels een andere bonusregeling. 

Mogelijk maken 24-uurs locaties
De burgemeester zal gebruik maken van zijn bevoegdheid om voor een aantal nieuwe tijdelijke locaties voor horeca met een multidisciplinaire programmering ruimere openingstijden te vergunnen. De voorwaarden voor het vergunnen van een 24-uurs locatie zijn:

* het horecaconcept moet op cultureel gebied een duidelijke toevoeging zijn aan het bestaande aanbod in het uitgaansleven;
* de locatie ligt buiten de traditionele uitgaansgebieden;
* geen storende bereikbaarheid voor omwonende in de directe omgeving;
* er is een goede parkeergelegenheid en er zijn duidelijke routes naar de locatie, ook goed bereikbaar voor fietsers;
* de locatie ligt in een gebied waar geluid geen overlast veroorzaakt voor omwonende;
* de vergunning voor dergelijke horeca is tijdelijk. Maximaal vijf jaar;
* het aantal te verlenen vergunningen is beperkt tot circa tien;
* de stadsdelen of het collega, voor wat betreft de groot stedelijke gebieden, staan positief tegenover de komst van dergelijke horeca;
* de verlening van tijdelijke exploitatie en gebruiksvergunningen aan horeca-exploitanten dient tot transparante en eerlijke wijze plaats te vinden.

Naar aanleiding van inspraak vanuit bestaande clubs heeft de burgemeester tevens toegezegd dat er hooguit drie vergunningen gereserveerd zullen worden voor dance activiteiten. Voor het afgeven van de vergunningen is een plan van aanpak opgesteld door de burgemeester. Inmiddels zijn er een achttal vergunningen voor 24-uurslocaties aangewezen.

Beëindiging proef latere sluitingstijden alcoholvrije zaken op uitgaanspleinen
De burgemeester is vanwege de aanhoudende overlast en onaanvaardbare druk op de beschikbare politiecapaciteit de pilot van de alcoholvrije zaken in stadsdeel centrum voor de alcoholvrije bedrijven waarbij in afwijking van in de APV aangegeven eindtijd van 04:00 uur op 06:00 uur is bepaald te beëindigen voor de gebieden Leidseplein en Rembrandtplein. De burgemeester zal daartoe een besluit publiceren waarbij de openingstijden voor de alcoholvrije zaken in de uitgaansgebieden per 1 maart 2012 in de weekeinde wordt teruggebracht naar de tijden zoals in de APV voor deze zaken is vastgelegd, te weten 04:00 uur. De overige alcoholvrije zaken in stadsdeel Centrum behouden vooralsnog hun huidige openingstijden. Na een jaar wordt bekeken of zich ongewenste neveneffecten hebben voorgedaan.

Langere vergunningstermijn
De burgemeester zal de APV zo wijzigen dat het mogelijk wordt om bij een aanvraag om verlenging van de exploitatievergunning van een ondernemer bij wie de afgelopen vergunningsperiode geen (terechte) meldingen van overlast of ander overtredingen zijn geconstateerd de nieuwe vergunning voor 5 jaar in plaats van 3 afgegeven kan worden.

Onderscheid goede en slechte horeca in handhaving
De bedoeling is om een onderscheid te maken tussen horeca die veilig, eerlijk en transparant is en horeca die structureel overlast veroorzaakt. Horeca die slecht bekend staat zal intensiever worden gehandhaafd.

Nieuwe kaders terrassenbeleid
De aanleiding voor dit beleid is een wijziging van de APV waardoor het verbod op staand drinken op terrassen wordt opgeheven. De burgemeester heeft parallel daaraan beleid opgesteld waarin – kortheidshalve – is vastgelegd dat bestaande gebieden kunnen worden ingedeeld in woongebieden, gemengde gebieden en horecaconcentratiegebieden.

In delen van de stad die als woongebieden getypeerd zullen worden (en als zodanig aangewezen door het stadsdeel), zullen de terrastijden beperkt worden tot 23:00 uur. In gemengde gebieden kan een sluitingstijd van 01:00 doordeweeks en 02:00 in het weekend worden bereikt, maar in het geval van kwetsbare gebieden alleen als er geen overlast dreigt of er afspraken met omwonenden zijn gemaakt. In de APV zal de mogelijkheid worden gecreëerd een zogenaamd terrasexploitatieplan, waarin afspraken met omwonenden over de exploitatie van het terras zijn opgenomen, verplicht te stellen voor vergunnen van een terras.

Tevens wordt het Stappenplan handhaving voor terrasovertredingen aanzienlijk aangescherpt. In de nieuwe strategie is nog slechts sprake van drie stappen:

1. terugbrengen van de sluitingstijd van het terras met een uur gedurende een week,
2. intrekken van de exploitatievergunning terras voor de duur van een week,
3. terras sluiten voor onbepaalde tijd.

De verjaringstermijn voor overtredingen bedraagt 1 jaar.

Andere opvallende punten uit de Stedelijke kaders voor terrassenbeleid zijn:

• Een terrasexploitatieplan naar aanleiding van een geluidsoverlastklacht kan uitsluitend verplicht worden gesteld als de klacht betrekking heeft op geluid na 23:00. Dit is opvallend, omdat wettelijk gezien het stemgeluid van bezoekers op een onoverdekt en omverwarmd terras niet betrokken mag worden bij de geluidproductie van een horeca-inrichting. De vraag is dan ook wat de juridische legitimatie van een dergelijke verplichting is.
• Ondernemers en omwonenden dienen subjectieve overlast (oftewel overlast die niet is terug te voeren op een overschrijding van een objectieve grens zoals uitwaaiering of overtreding van de sluitingstijd van een terras) gezamenlijk te objectiveren in onderlinge maatwerkafspraken. De APV een grondslag zal een grondslag gaan bieden voor handhaving van deze afspraken. Dit betekent dat er dus voor ondernemers onderling verschillende regels en handhaving kunnen gaan gelden, afhankelijk voor de gevoeligheid van de omwonenden voor subjectieve overlast. Dit leidt tot rechtsongelijkheid.
• Er wordt een nieuw systeem van klachtenregistratie opgezet door de stadsdelen, dat begin 2012 in werking zou moeten treden.

Bedrijven Investeringszones en bonus/malus beleid
Inmiddels is er ook nieuw beleid gemaakt ten aanzien van de uitgaanspleinen Rembrandplein en Leidseplein. Deze pleinen komen, wanneer er wordt overgegaan tot het oprichten van een zogenaamde Bedrijven Investeringszone (BIZ) in aanmerking voor een bonus/malus regeling waarbij bewezen goede ondernemers een bonus kunnen verdienen in de vorm van verruimde openingstijden voor de gehele exploitatie of alleen voor het terras. Voor welke soort bonus ondernemers in aanmerking kunnen komen is afhankelijk van de bestaande exploitatie. Met name avondzaken en nachtzaken kunnen hun openingstijden aanzienlijk verruimen op grond van een bonus.

De verruiming van de openingstijden is wel gekoppeld aan een proef waarbij gewerkt wordt met de inzet van stewards op de pleinen. Het Rembrandplein is al eerste overgegaan tot het succesvol oprichten van een BIZ en daar wordt door verschillende  horecazaken ook al gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor een bonusregeling. Wel verdient het opmerking dat de bonus ook weer verloren kan gaan wanneer er handhavend opgetreden wordt tegen de specifieke horecazaak.

Na een eerste mislukte poging is er inmiddels op het Leidseplein ook een BIZ opgericht, maar er is nog geen duidelijk over de toepassing van de bonus/malus regeling op dit plein. 

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011