Omvang loondoorbetaling bij ziekte van de werknemer

Door admin op 20-02-2012 07:30

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, dient de werkgever in beginsel toch het loon van de werknemer door te betalen. In de praktijk bestaat vaak verwarring over de vraag of de werkgever het gehele loon dient door te betalen, dan wel een bepaald percentage daarvan.

Wet
Krachtens de wet heeft een werknemer gedurende een periode van 104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte (vaak maandloon) vastgestelde loon, waarbij geldt dat de eerste 52 weken tenminste het wettelijk minimumloon dient te worden voldaan. In de horecabranche is hiervan zowel in de CAO van KHN als de CAO van NHG afgeweken.

KHN
De horecaondernemer dient gedurende de eerste 52 weken 95% van het brutoloon door te betalen. Gedurende de daarop volgende 52 weken dient de werkgever 75% van het brutoloon aan de werknemer door te betalen.

Het is mogelijk dat u als horecaondernemer toch niet gehouden bent deze bedragen te voldoen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer (1) de werknemer geen recht heeft op de wettelijke loondoorbetaling bij ziekte en/of (2) de werknemer zich niet houdt aan de voorschriften bij ziekte zoals opgenomen in onder andere de CAO KHN (zie bijvoorbeeld het artikel “thuis met een kater; recht op suppletie?” http://www.meestermeester.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief_november_2011.html#a1) en/of (3) niet mee te werkt aan de re-integratie binnen of buiten de onderneming en/of (4) niet meewerkt aan mogelijk verhaal op derden van doorbetaald loon en aanvulling daarop. De arbeidsongeschiktheid dient eveneens geen gevolg te zijn van een niet medisch noodzakelijke ingreep. Ook mag de ziekte of arbeidsongeschiktheid geen gevolg zijn van opzet, grove schuld en/of verwijtbare nalatigheid van de werknemer.

Kortom: in beginsel dient u, wanneer de CAO KHN op de arbeidsrelaties binnen uw onderneming van toepassing is, een aanvulling op de wettelijke regeling aan uw werknemer voldoen. Hierop wordt slechts een uitzondering gemaakt, wanneer de werknemer zich niet aan zijn verplichtingen houdt.

NHG
Is op de arbeidsrelaties binnen uw horecaonderneming de CAO van NHG van toepassing dan geldt het volgende.

De werknemer heeft gedurende de eerste 6 maanden van ziekte of arbeidsongeschiktheid recht op doorbetaling van 100% van het loon. Na ommekomst van deze 6 maanden heeft de werknemer recht op de wettelijke loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid. Op grond van de wet dient de werkgever alsdan 70% van het loon aan de werknemer door te betalen.

Ook hier is het mogelijk dat u als horecaondernemer toch niet gehouden bent het loon tijdens ziekte te voldoen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de werknemer geen recht heeft op de wettelijke loondoorbetaling bij ziekte, danwel in het geval dat de werknemer niet meewerkt aan de re-integratie. De arbeidsongeschiktheid dient eveneens geen gevolg te zijn van een niet medisch noodzakelijke ingreep. Ook mag de ziekte of arbeidsongeschiktheid geen gevolg zijn van opzet, grove schuld en/of verwijtbare nalatigheid van de werknemer.

Let op: Beide CAO’s kennen wachtdagen per ziekte geval, welke in mindering dienen te worden gebracht.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011