Nog geen beslissing op vergunningsaanvraag en toch geopend?

Door admin op 03-12-2014 11:52

De meeste horecabedrijven dienen voor de exploitatie te beschikken over een drank- en horecavergunning en een exploitatievergunning. Als deze vergunningen worden aangevraagd heeft de burgemeester een relatief lange periode om op deze aanvraag te beslissen. In de tussentijd bestaat vaak bij horeca ondernemers de behoefte om toch al te gaan exploiteren. Wat is er mogelijk? 

Lange beslistermijnen 
De burgemeester heeft in de meeste gemeenten, afhankelijk van de plaatselijke verordening, 8 weken de tijd om een beslissing te nemen op een aanvraag exploitatievergunning. Deze termijn kan in de meeste gevallen nog eens worden verlengd met 6 weken. Indien de Wet Bibob daartoe aanleiding geeft kan deze termijn nog eens verder worden verdaagd met 4 weken. Voor de afgifte van de drank- en horecavergunning gelden vergelijkbare termijnen. 

Wat doet de burgemeester in de tussentijd?  
Lopende de termijn van de aanvraag doet de burgemeester eigenlijk niet zo veel. Ambtelijk wordt beoordeeld of de aanvraag compleet is en er eventueel nog nadere stukken moeten worden toegevoegd. In de ene gemeente zijn er meer stukken nodig dan bij de andere, hetgeen onder meer afhankelijk is van de vraag of de bewuste gemeente de Wet Bibob toepast. 

De ambtenaar vraagt vervolgens diverse adviezen op, onder meer aan de politie (toetsing strafregister/justitieel documentatie register), de afdeling ruimtelijke ordening (is de horeca activiteit toegestaan volgens het bestemmingsplan) en eventuele andere (al dan niet interne) adviseurs. Vervolgens wacht de ambtenaar de reacties af. Soms worden de concept horecavergunningen alvast door de ambtenaar opgesteld.  

In veruit de meeste gevallen worden de meeste reacties binnen enkele weken door de ambtenaar ontvangen, waardoor er in principe geen beletsel meer is om de horecavergunningen af te geven binnen de wettelijke termijn.  

Hoe vergunning te bespoedigen? 
De meeste horeca ondernemers dienen een aanvraag horecavergunningen bij de gemeente in en wachten vervolgens af. Enkelen vragen af en toe aan de gemeente wanneer zij de vergunning tegemoet kunnen zien. Deze ondernemers laten daarbij kansen onbenut.!  

Ten eerste kan bij de gemeente worden geïnformeerd welk beleid (of welke bestuurspraktijk) men hanteert met betrekking tot "voorlopige toestemming" om te exploiteren zolang er nog geen beslissing is genomen op de nieuwe aanvraag horecavergunningen. De meeste gemeenten kennen in dit kader een overgangsregeling, waardoor bij bedrijfsovername een globale toets van de vergunning volstaat. Voor de aanvrager is het daarbij uiteraard wel van belang om te weten aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen. Zo eisen bijvoorbeeld veel gemeenten, dat spoedig na overdracht van het horecabedrijf dit bij de gemeente wordt gemeld. Veel horeca ondernemers dienen daardoor te laat een nieuwe aanvraag in.  

Als de aanvraag voor vergunningen wordt ingediend kan aan de behandelend ambtenaar worden gevraagd welke adviezen deze exact zal aanvragen. Het is verstandig om dit even te noteren.  

Vervolgens is het verstandig om de behandelend ambtenaar te vragen of naar zijn oordeel de vergunningsaanvraag compleet is en dit vervolgens per e-mail te bevestigen.  

Na een paar weken kan worden gebeld met de behandelend ambtenaar met de vraag welke adviezen inmiddels zijn ontvangen en wat daarbij de conclusie was. Weliswaar heeft de aanvrager in deze fase in beginsel niet het recht om een kopie van deze (interne) adviezen te krijgen, maar de meeste ambtenaren hebben er geen enkel probleem mee om de inhoud van deze adviezen te delen.  

Hierdoor heeft de ondernemer/aanvrager al snel een beeld van welke adviezen nog ontbreken en weet dus snel waar het nog van afhangt of de vergunningen zullen worden verleend. Na enige tijd kan weer worden nagebeld om te vragen of de bewuste adviezen inmiddels zijn ontvangen. 

Als uiteindelijk alle adviezen door de ambtenaar zijn ontvangen kan (vriendelijk) worden gevraagd wanneer de vergunning wellicht zou kunnen worden verstrekt. In veel gevallen zal de behandelend ambtenaar de (standaard) tekst van de conceptvergunning snel gereed hebben, maar duurt het vaak nog enige tijd voordat de bevoegde persoon deze kan ondertekenen.  

Hoewel het verstandig is om gedurende de vergunningsaanvraag "vinger aan de pols te houden", moet dit niet doorslaan in opdringerig gedrag. Dat werkt averechts. Er is niets mis mee om aandacht te vragen voor de eigen vergunningsaanvraag, zolang de ambtenaar niet te veel wordt opgejut. Iedere dag de ambtenaar bellen is dan ook geen goed plan! 

Wat als de burgemeester niet op tijd beslist? 
Indien de beslistermijn niet wordt gehaald (let daarbij op eventuele verlengingen van de termijn of het stilstaan van de termijn in verband met het opvragen van aanvullende stukken), kan de burgemeester na het verstrijken in gebreke worden gesteld. Dat kan met een eenvoudige brief waarin wordt aangegeven dat de beslistermijn voor de aanvraag is verstreken en de burgemeester in gebreke wordt gesteld. De burgemeester heeft dan nog twee weken de tijd om te beslissen. Gebeurt dit niet, dan worden er dwangsommen verbeurd en kan de gang naar de rechter worden gemaakt om een beslissing af te dwingen.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011