Dienstenrichtlijn

Door admin op 08-04-2015 08:36

In 2006 is de Europese dienstenrichtlijn in werking getreden. Het doel van deze richtlijn is het verbeteren van de Europese interne dienstenmarkt door de belemmeringen voor het vrije verkeer van diensten en de vrije vestiging van dienstverleners weg te nemen. De gedachte is dat daardoor de economie kan groeien. Belemmeringen kunnen bijvoorbeeld hoge administratieve lasten en ingewikkelde vergunningstelsels zijn.

Wat precies onder een dienst dient te worden verstaan dient ruim te worden geïnterpreteerd. Het organiseren van een evenement valt in beginsel onder de definitie.

Deze wetgeving kan tot enigszins vreemde situaties leiden. In veel plaatsen in Nederland bevinden zich pleinen waaraan een heel aantal horecagelegenheden zijn gevestigd. Vaak wordt er op deze pleinen wel één of meerdere keren per jaar een evenement georganiseerd, waarbij de betreffende horecaondernemers aan het plein dat evenement organiseren dan wel op zijn minst er in participeren. Het evenement vindt in de regel ook plaats, onder andere, op de locatie waar deze horecaondernemers normaliter hun terras exploiteren. In het geval dat deze partijen mede het evenement organiseren, en daar profijt van hebben, is dat ook geen enkel probleem.

Het gevolg van de Dienstenrichtlijn is echter dat in beginsel ook bijvoorbeeld een partij uit Duitsland of een andere lidstaat, die verder geen enkele connectie heeft met het plein of de stad de mogelijkheid zou moeten krijgen om het betreffende evenement, bijvoorbeeld op Koningsdag, te organiseren. Worden er meerdere aanvragen voor dezelfde dag op hetzelfde tijdstip aangevraagd dan zal de gemeente moeten motiveren waarom voor een bepaalde aanvrager is gekozen.

Uiteraard zal dat op nogal wat weerstand bij de betreffende horecaondernemers aan het plein stuiten, die niet alleen mogelijk buiten de boot vallen bij het organiseren van het evenement, maar ook nog eens beperkt worden in de mogelijkheden om hun terras tijdens die dagen waarop het evenement wordt gehouden te exploiteren. In de regel zijn dat dagen waarop goede winsten kunnen worden behaald.

Voorts geldt op grond van de Dienstenrichtlijn dat lidstaten de toegang tot en de uitoefening van hun dienstenactiviteit niet afhankelijk mogen stellen van een vergunningstelsel tenzij, onder andere, dit vergunningstelsel geen discriminerende werking heeft en de behoefte aan een vergunningstelsel is gerechtvaardigd om ‘dwingende redenen van algemeen belang’.

Het eerstgenoemde criterium spreekt voor zich. Er mag geen sprake zijn van willekeur bij het verstrekken van vergunningen Bij het tweede criterium kan gedacht worden aan bijvoorbeeld dwingende redenen als openbare orde, volksgezondheid en consumentenbescherming.

Om die reden mogen er van overheidswege weldegelijk eisen worden gesteld bij het verlenen van een vergunning.

Het vergunningenstelsel dient voorts duidelijk en ondubbelzinnig te zijn, objectief te zijn, vooraf openbaar bekend gemaakt te zijn alsmede transparant en toegankelijk te zijn.

Voldoet bijvoorbeeld het evenementenbeleid of evenementenverordening niet aan deze criteria, dan kan deze onder omstandigheden mogelijk geen werking toekomen.

Over het algemeen zal het niet of nauwelijks voorkomen dat een bedrijf uit het buitenland een (kleinschalig) evenement organiseert op een horecaplein in een plaats in Nederland. Echter zou dit wel kunnen gelden voor bijvoorbeeld een bedrijf uit Utrecht dat in Eindhoven een evenement op een horecaplein wenst te organiseren.

Tips

1.Indien u al jaren eenzelfde evenement organiseert en daarvoor vergunning krijgt, ga er dan niet vanuit dat u deze vergunning de volgende keer ook weer krijgt. Ook andere partijen mogen in beginsel meedingen naar een vergunning voor een bepaalde locatie.

2. Dien tijdig een vergunningaanvraag in en lever tijdig de eventueel gevraagde extra informatie aan.

3. In het kader van de openbare orde en veiligheid kan het een voordeel zijn dat u het evenement al eerder, mogelijk succesvol, hebt georganiseerd. Immers kent u de buurt en de eventuele gevaren die het houden van dit specifieke evenement met zich meebrengt.

4. Mocht een andere partij de vergunning voor het evenement ontvangen, overweeg dan bezwaar te maken, zeker als daardoor uw terras op die dag niet kan worden geëxploiteerd.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011